Hållbarhet/ESG

Hantera dina hållbarhetsrisker och ta tillvara på hållbarhetsmöjligheter

För att din verksamhet ska kunna hantera hållbarhetsrisker, ta tillvara på hållbarhetsmöjligheter och vara bättre rustad att möta de komplexa juridiska, strategiska, finansiella och operativa förändringarna, är Vinges rådgivning inom ESG-frågor en integrerad del av vårt affärsjuridiska fullservice-erbjudande.

Sund affärsjuridisk rådgivning inom ESG-landskapet

Under det kommande decenniet förväntas omställningen av samhället dominera politik och ekonomi, där samhällets aktörer anpassar sig till Parisavtalets långsiktiga temperaturmål och FN:s hållbara utvecklingsmål. Med omställningen kommer ökande krav från reglerare, investerare och kunder på företag. Att möta kraven i de nya komplexa och omfattande hållbarhetsregelverken innebär inte bara stora utmaningar utan även möjligheter.

Det nya ESG-landskapet för med sig juridisk, kommersiell och renommérisk och här hjälper vi våra klienter att prioritera rätt affärslösningar. Att göra skillnad och samtidigt vara affärsdrivande är inte varandras motsatser när nya möjligheter uppenbarar sig.

Vinges ESG-specialister, som topprankas av internationella rankinginstitut och i klientundersökningar, har betydande erfarenhet av att navigera i ESG- och hållbarhetsfrågor, där vi tar vara på möjligheter och samtidigt maximerar din långsiktiga ekonomiska stabilitet och tillväxt. Vår samordnade kompetens engageras på flera plan och ditt team sätts samman efter dina aktuella behov. Vi identifierar de frågeställningar som behöver utredas och vilka åtgärder som behöver vidtas. Med förståelse för din verksamhet och hur omvärlden kan komma att påverka förutsättningarna för den, ligger vi steget före i juridikens mest komplexa detaljer, där vi går sida vid sida med dig genom din affär. Vi lyfter blicken, reflekterar kring pågående utredningar och hjälper er att ta ställning innan lagstiftning sker.

Långsiktig hållbarhet är en integrerad del av vårt fullservice-erbjudande, där du får tillgång till ESG-relaterad rådgivning inom följande kompetensområden:

Corporate Crime & Compliance

Eftersom allt högre krav ställs på företag att identifiera, förebygga och hantera direkta och indirekta risker kopplade till affärsverksamhet och affärsrelationer bistår vi med rådgivning och granskning utifrån ESG-perspektivet. Därmed stärks din förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruptionsbrott och andra oegentligheter - såväl i Sverige som vid internationella affärer. Vi utvärderar, utformar och bistår även med implementering av regelefterlevnadsprogram (exempelvis kopplat till FN:s Global Compact, Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Konvention mot korruption, Agenda 2030 och OECD:s Riktlinjer för multinationella företag) och skapar ändamålsenliga ramverk för att främja god bolagsstyrning. Du får hjälp att bedriva affärsverksamhet som bidrar till upprätthållandet av mänskliga rättigheter och internationella arbetstagarrättigheter. En viktig del av vårt arbete består i att identifiera och hantera risker i samband med transaktioner och andra typer av investeringar. Dessutom arbetar vi med frågor som rör visselblåsning, internutredningar och mycket annat som gör dig väl rustad att hantera de risker som är specifika för just din verksamhet.

Teamet, som bland annat består av medarbetare med bakgrund från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp och FN:s internutredningsorgan, verkar tvärfunktionellt inom samtliga frågor i Vinges ESG-erbjudande. Eftersom förebyggande åtgärder ofta är de bästa erbjuder vi skräddarsydda compliance‑program och utbildningspaket.

Läs mer om Corporate Crime & Compliance

Sustainable Finance

Sedan lanseringen av EU:s handlingsplan för hållbar ekonomi (Sustainable Finance) har en mängd detaljerade regelverk tillkommit på EU-nivå som syftar till att främja och integrera miljömässiga, sociala och governance-aspekter i investeringsbeslut och ekonomisk verksamhet. Vår rådgivning omfattar alla regelverk som har tagits fram inom ramen för handlingsplanen för hållbar ekonomi, till exempel förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR), taxonomiförordningen, direktivet om företags hållbarhetsredovisning (CSRD) och kraven på hantering av hållbarhetsrisker i Solvens II. Vi hjälper finansmarknadsaktörer med rådgivning avseende hur dessa regelverk ska tolkas, implementeras och tillämpas. Vi bistår våra klienter med allt från att ta fram eller granska hållbarhetspolicies och hållbarhetsrelaterade upplysningar i informationsbroschyrer och årsrapporter till att tillhandahålla rådgivning om klassificering av finansiella produkter enligt SFDR, samspelet mellan SFDR och taxonomiförordningen och hantering av hållbarhetsrisker i verksamheten.

Läs mer om Sustainable Finance

Bank och finans

Hållbara investeringar ska vara etiskt anpassade till moderna företagsledningsprinciper och riskhantering, samtidigt som de är ekonomiskt motiverande när det gäller värdeskapande. Kapitalmarknaden styrs alltmer mot detta håll. Investeringsmandat, processer, rapportering och mycket annat behöver ses över, men att avgöra vilka ESG-faktorer som spelar roll är inte alltid lätt. Vi erbjuder rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner, samt exempelvis låne- och kapitalmarknadsfinansiering, samt derivat och rekonstruktioner.

Läs mer om Bank och finans

Internationell handel

För att lyckas med internationell handel krävs ett globalt tillvägagångssätt byggt på en djup förståelse för de ständigt föränderliga juridiska, affärsmässiga och politiska faktorer som påverkar den internationella handelns väv av lagar och regelverk. Du får hjälp med bland annat köpeavtal, logistik- och transportavtal, samt frågor som berör import- och export-, skatt- och tull-, tvist-, IP-, försäkrings- och konkurrensfrågor. Vår medverkan i ett tidigt skede av en handelsrelation medför att du kan fokusera på affären och konkurrera i toppen på etablerade och kommande marknader i förvissning om att vi hjälper dig att identifiera och minimera risker.

Du får tillgång till Vinges kompletta kompetensbredd och internationella nätverk, där vi erbjuder rådgivning även i angränsande frågor som behöver beaktas i företagets regelefterlevnad.

Läs mer om Internationell handel

Miljörätt

Vår miljörättsliga rådgivning spänner från tillståndsprocesser till tillsyns- och efterbehandlingsärenden. Du får hjälp att identifiera befintliga och potentiella utmaningar, där vi presenterar lösningar och bistår i kontakter med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, myndigheter och allmänhet, samt vid domstolsprocesser. Du får bland annat hjälp att hantera frågor som uppstår i driften av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter och vi reder exempelvis ut vem som bär ansvar för att åtgärda skador på miljön.

Läs mer om Miljörätt

Arbetsrätt

Allt handlar om människorna och vilka förutsättningar man skapar som företag. Därför får du strategisk rådgivning, samt lösningar kring avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions‑ och incitamentsstrukturer. Vi hjälper er att förstå vilket regulatoriskt område ni befinner er inom och vilka skyldigheter ni har som arbetsgivare för att åstadkomma ett effektivt ESG-arbete. Driver du multinationell verksamhet får du exempelvis hjälp vid etablering av europeiska företagsråd och gränsöverskridande förvärv.

Läs mer om Arbetsrätt

Bolagsrätt, avtalsrätt, M&A och aktiemarknadsrätt 

Vid till exempel kapitalanskaffningar, publika och privata samgåenden och förvärv, samt börsintroduktioner, kommer ESG-relaterade bolagsrättsliga och andra frågor i fokus. Du får exempelvis hjälp att hantera frågor inom bolagsstyrning, riskhantering och komplexa strukturprojekt, som joint ventures, omstruktureringar och bolagiseringar.

Läs mer om:

Bolagsrätt

Corporate Commercial

Kapitalmarknad och publik M&A

M&A

EU- och konkurrensrätt

Lagstiftningen inom ESG-området innebär att framåtblickande kompetens inom EU-rätt och internationell handelsrätt behövs för att säkerställa rätt hantering av företagsförvärv, fusioner och joint ventures. Vi upprättar och granskar både avtal och affärsstrategier ur hållbarhetsaspekt.

Du får bland annat hjälp inom statsstöd, offentlig upphandling, transaktions- och tvistrelaterade frågor. Vi företräder regelbundet klienter inför de relevanta myndigheterna och förvaltningsdomstolarna. Vår omfattande branscherfarenhet inom regulatoriska frågor som rör telekommunikation, energi, transport och media gör oss särskilt lämpade att företräda klienter som berörs av marknads‑ och sektorregleringar.

Läs mer om EU- och konkurrensrätt

 

Energi

Tillgången till energi är avgörande för ett fungerande effektivt samhälle. Som aktör inom energibranschen har du och din verksamhet en central roll i skapandet av ett hållbart samhälle. Oavsett vilken typ av juridisk rådgivning du behöver kan vi tillhandahålla de juridiska tjänster som krävs under ett projekts hela livscykel för att hjälpa dig att identifiera och realisera nya investeringar, samt bevara redan gjorda investeringar. Vi har spetskompetens och lång erfarenhet som rådgivare på alla områden inom energibranschen, med fokus på förnybara energikällor.

Läs mer här

 

Vad berör ESG?

Själva begreppet ESG står för Environmental (E), Social (S) och Governance (G) och är ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv.* Det innebär att man utvärderar ett bolags miljöpåverkan (E), ansvar för sina anställda och samhället (S), samt hur effektivt ett bolag styrs, vilket avgörande för hållbarhet över tid (G).

*Exempel på analysområden:

Environmental

Klimatavtryck, Utsläpp, Vattenförbrukning, Avfall, Påverkan på biologisk mångfald

Social

Arbetsvillkor, Arbetsförhållanden, Leverantörsrelationer, Kundrelationer, Välgörande aktiviteter, Samhällsengagemang

Governance

Styrelsesammansättning, Fördelning av chefspositioner utifrån bland annat könsfördelning och mångfald, Förebyggande av mutor och korruption, Interna kontroller, Aktieägarrättigheter, Undvikande av intressekonflikter i styrelse

Relaterade nyheter

Nyhet 11 juni 2024

Den 24 maj 2024, antog Rådet direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, p…

Nyhet 8 februari 2024

Vinges kampanj Dude Diligence tog under torsdagskvällen emot utmärkelsen 50-fattaren i kategorin 100…

Nyhet 8 december 2023

100 Wattaren är en tävling i de bästa kommunikationsinsatserna under året. I år har Vinges Dude Dili…

Nyhet 5 december 2023

Vinge blev för sjätte året i rad topprankat när rankinginstitutet Chambers & Partners presenterade s…

Nyhet 4 april 2022

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som W…

Nyhet 23 mars 2022

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50…

Nyhet 17 mars 2022

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter oc…

Nyhet 15 mars 2022

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internu…