Hållbarhet/ESG

Att verka för en hållbar framtid har aldrig varit viktigare än nu. Därför är Vinges rådgivning inom ESG-frågor en integrerad del av vårt affärsjuridiska fullservice-erbjudande. Fokus ligger på de vitala delarna av ett företags hållbarhetsansvar, där det förebyggande arbetet med att identifiera risker och nya affärs- och tillväxtmöjligheter skapar långsiktiga förutsättningar för att öka ditt bolags värde och i förlängningen ett bättre samhälle.

Du får juridisk stöttning inom exempelvis strategiskt policy-arbete, compliance-program, due diligence, hållbarhetsrapportering, internutredningar och hantering av oegentligheter.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Det blir bättre så.

För alla.


Ta vara på nya tillväxtmöjligheter

Komplexa ESG-regleringar växer fram och för med sig juridisk, kommersiell och renommérisk. Här hjälper vi våra klienter att prioritera rätt affärslösningar. Att göra skillnad och samtidigt vara affärsdrivande är inte varandras motsatser när nya möjligheter uppenbarar sig.

Bolag som arbetar med ESG-frågor blir ofta mer attraktiva på marknaden. Samtidigt ökar omvärldens förväntningar på att redovisa mätbara resultat av hållbarhetsarbete. Därför är ESG-arbete en central styrelsefråga och något vi betraktar som en självklar värdeskapande del av Vinges erbjudande. Rätt navigerat stärker vi er position tillsammans, samtidigt som vi gör det enda rätta för vår gemensamma tillvaro på jorden.

Själva begreppet ESG står för Environmental (E), Social (S) och Governance (G) och är ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv.* Det innebär att man utvärderar ett bolags miljöpåverkan (E), ansvar för sina anställda och samhället (S), samt hur effektivt ett bolag styrs, vilket avgörande för hållbarhet över tid (G).

*Exempel på analysområden:

Environmental

Klimatavtryck, Utsläpp, Vattenförbrukning, Avfall, Påverkan på biologisk mångfald

Social

Arbetsvillkor, Arbetsförhållanden, Leverantörsrelationer, Kundrelationer, Välgörande aktiviteter, Samhällsengagemang

Governance

Styrelsesammansättning, Fördelning av chefspositioner utifrån bland annat könsfördelning och mångfald, Förebyggande av mutor och korruption, Interna kontroller, Aktieägarrättigheter, Undvikande av intressekonflikter i styrelse

Sund affärsjuridisk rådgivning inom ESG-landskapet

Vinges ESG-specialister, som topprankas av internationella rankinginstitut och i klientundersökningar, har betydande erfarenhet av att navigera i ESG- och hållbarhetsfrågor, där vi tar vara på möjligheter och samtidigt maximerar din långsiktiga ekonomiska stabilitet och tillväxt.

Ditt team sätts samman efter dina aktuella behov. Vi identifierar de frågeställningar som behöver utredas och vilka åtgärder som behöver vidtas. Med förståelse för din verksamhet och hur omvärlden kan komma att påverka förutsättningarna för den ligger vi steget före i juridikens mest komplexa detaljer, där vi går sida vid sida med dig genom din affär. Vi lyfter blicken, reflekterar kring pågående utredningar och hjälper er att ta ställning innan lagstiftning sker.

Långsiktig hållbarhet är en integrerad del i vårt fullservice-erbjudande, där du får tillgång till ESG-relaterad rådgivning inom följande kompetensområden:

Corporate Crime & Compliance

Eftersom allt högre krav ställs på företag att identifiera, förebygga och hantera direkta och indirekta risker kopplade till affärsverksamhet och affärsrelationer bistår vi med rådgivning och granskning utifrån ESG-perspektivet. Därmed stärks din förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruptionsbrott och andra oegentligheter - såväl i Sverige som vid internationella affärer. Vi utvärderar, utformar och bistår även med implementering av regelefterlevnadsprogram (exempelvis kopplat till FN:s Global Compact, Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Konvention mot korruption, Agenda 2030 och OECD:s Riktlinjer för multinationella företag) och skapar ändamålsenliga ramverk för att främja god bolagsstyrning. Du får hjälp att bedriva affärsverksamhet som bidrar till upprätthållandet av mänskliga rättigheter och internationella arbetstagarrättigheter. En viktig del av vårt arbete består i att identifiera och hantera risker i samband med transaktioner och andra typer av investeringar. Dessutom arbetar vi med frågor som rör visselblåsning, internutredningar och mycket annat som gör dig väl rustad att hantera de risker som är specifika för just din verksamhet.

Teamet, som bland annat består av medarbetare med bakgrund från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp och FN:s internutredningsorgan, verkar tvärfunktionellt inom samtliga frågor i Vinges ESG-erbjudande. Eftersom förebyggande åtgärder ofta är de bästa erbjuder vi skräddarsydda compliance‑program och utbildningspaket.

Läs mer om Corporate Crime & Compliance

Internationell handel

För att lyckas med internationell handel krävs ett globalt tillvägagångssätt byggt på en djup förståelse för de ständigt föränderliga juridiska, affärsmässiga och politiska faktorer som påverkar den internationella handelns väv av lagar och regelverk. Du får hjälp med bland annat köpeavtal, logistik- och transportavtal, samt frågor som berör import- och export-, skatt- och tull-, tvist-, IP-, försäkrings- och konkurrensfrågor. Vår medverkan i ett tidigt skede av en handelsrelation medför att du kan fokusera på affären och konkurrera i toppen på etablerade och kommande marknader i förvissning om att vi hjälper dig att identifiera och minimera risker.

Du får tillgång till Vinges kompletta kompetensbredd och internationella nätverk, där vi erbjuder rådgivning även i angränsande frågor som behöver beaktas i företagets regelefterlevnad.

Läs mer om Internationell handel

Miljörätt

Vår miljörättsliga rådgivning spänner från tillståndsprocesser till tillsyns- och efterbehandlingsärenden. Du får hjälp att identifiera befintliga och potentiella utmaningar, där vi presenterar lösningar och bistår i kontakter med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, myndigheter och allmänhet, samt vid domstolsprocesser. Du får bland annat hjälp att hantera frågor som uppstår i driften av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter och vi reder exempelvis ut vem som bär ansvar för att åtgärda skador på miljön.

Läs mer om Miljörätt

Arbetsrätt

Allt handlar om människorna och vilka förutsättningar man skapar som företag. Därför får du strategisk rådgivning, samt lösningar kring avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions‑ och incitamentsstrukturer. Vi hjälper er att förstå vilket regulatoriskt område ni befinner er inom och vilka skyldigheter ni har som arbetsgivare för att åstadkomma ett effektivt ESG-arbete. Driver du multinationell verksamhet får du exempelvis hjälp vid etablering av europeiska företagsråd och gränsöverskridande förvärv.

Läs mer om Arbetsrätt

Bank och finans

Hållbara investeringar ska vara etiskt anpassade till moderna företagsledningsprinciper och riskhantering, samtidigt som de är ekonomiskt motiverande när det gäller värdeskapande. Kapitalmarknaden styrs alltmer mot detta håll. Investeringsmandat, processer, rapportering och mycket annat behöver ses över, men att avgöra vilka ESG-faktorer som spelar roll är inte alltid lätt. Vi erbjuder rådgivning inom alla former av finansiella transaktioner, samt exempelvis låne- och kapitalmarknadsfinansiering, samt derivat och rekonstruktioner.

Läs mer om Bank och finans

Bolagsrätt, avtalsrätt, M&A och aktiemarknadsrätt 

Vid till exempel kapitalanskaffningar, publika och privata samgåenden och förvärv, samt börsintroduktioner, kommer ESG-relaterade bolagsrättsliga och andra frågor i fokus. Du får exempelvis hjälp att hantera frågor inom bolagsstyrning, riskhantering och komplexa strukturprojekt, som joint ventures, omstruktureringar och bolagiseringar.

Läs mer om:

Bolagsrätt

Corporate Commercial

Kapitalmarknad och publik M&A

M&A

EU- och konkurrensrätt

Lagstiftningen inom ESG-området innebär att framåtblickande kompetens inom EU-rätt och internationell handelsrätt behövs för att säkerställa rätt hantering av företagsförvärv, fusioner och joint ventures. Vi upprättar och granskar både avtal och affärsstrategier ur hållbarhetsaspekt.

Du får bland annat hjälp inom statsstöd, offentlig upphandling, transaktions- och tvistrelaterade frågor. Vi företräder regelbundet klienter inför de relevanta myndigheterna och förvaltningsdomstolarna. Vår omfattande branscherfarenhet inom regulatoriska frågor som rör telekommunikation, energi, transport och media gör oss särskilt lämpade att företräda klienter som berörs av marknads‑ och sektorregleringar.

Läs mer om EU- och konkurrensrätt

Öka och skydda din hållbara tillväxt

Regeringar, tillsynsmyndigheter och institutionella investerare sätter hållbarhet allt högre på agendan. Marknadsmässiga, sociala, ekonomiska och politiska förändringar accelererar ESG- och hållbarhetsutmaningar. Klimatförändringar anses i allt högre grad utgöra en risk för den finansiella stabiliteten. Därför möter företag ett föränderligt rapporterings- och regelverk som skiljer sig avsevärt mellan jurisdiktioner och branscher.

Genom att bygga en ansvarstagande hållbarhetskultur kommer företag, investerare, beslutsfattare och andra intressenter att vara bättre rustade för att möta de komplexa juridiska, strategiska, finansiella och operativa förändringarna och hållbarhetsmöjligheterna. Vinge hjälper dig att öka och skydda din hållbara tillväxt, så att vi gemensamt kan verka för en lite bättre värld, ett viktigt steg i taget.

Relaterade nyheter

Nyhet 4 april 2022

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som W…

Nyhet 1 april 2022

Europeiska kommissionen har den 1 mars publicerat ett utkast till nya riktlinjer om samarbete mellan…

Nyhet 23 mars 2022

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50…

Nyhet 17 mars 2022

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter oc…

Nyhet 15 mars 2022

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internu…

Nyhet 9 februari 2022

Maria-Pia Hope har utsetts till finalist i Årets Chef. Utmärkelsen delas ut av tidningen Chef, och s…

Nyhet 27 januari 2022

EU-kommissionen antog strax före årsskiftet ett förslag på nytt direktiv som ska ersätta det nuvaran…

Nyhet 21 januari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter…

Nyhet 20 januari 2022

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen sam…