Digital aktiebok online

Vinge erbjuder möjligheten att föra digital aktiebok online

Vi erbjuder våra klienter ett kvalitetssäkrat verktyg för all typ av aktiehantering, inklusive transaktioner, emissioner, förberedelser för bolagsstämma, pantsättning samt hantering av optionsprogram. Genom vår licens hos Nordiska Värdepappersregistret (NVR) kan våra klienter få en digital hantering av aktieböcker på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vinge har kvalitetssäkrat NVR:s digitala aktiebokslösning och säkerställt att den uppfyller våra högt ställda krav på korrekt, effektiv och säker aktiebokshantering.

Tillgänglighet

Den digitala aktieboken ger möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt ta fram rapporter, såsom ägaröversikt, aktieöversikt och sammanställning av genomförda transaktioner. Den ersätter behovet av att manuellt uppdatera antal aktier och aktienummer, vilket minskar risken för felberäkningar. En digital aktiebok skapar även en väsentligt förbättrad tillgänglighet jämfört med fysiska versioner.

Effektivitet

Med NVR:s digitala aktiebok på nätet minskar också risken för överraskningar vid exempelvis skatterevision, företagsförvärv, Euroclear-anslutning eller börsintroduktion. Aktieboken skapar en större möjlighet till struktur och kan därtill uppdateras på ett kostnadseffektivt sätt.

Den digitala aktieboken underlättar registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys och rekonstruktion av förlorad aktiebok.

Säkerhet

NVR:s digitala aktiebok har utvecklats med högsta säkerhet som ledstjärna. NVR:s tjänster utförs på så kallade raid:ade serverdiskar, vilket innebär att information sparas på fler än en serverdisk vid varje ögonblick. I händelse av serverkrasch på en serverdisk finns informationen alltid tillgänglig på en annan serverdisk. Dessutom tas dagliga backuper där säkerhetskopior skapas löpande. De servrar som hanterar NVR:s digitala tjänst för aktieboksadministration är också fysiskt skyddade mot brand och stöld. NVR:s brandväggar och virusskydd hålls därtill ständigt uppdaterade.

När Vinge för klients räkning för en aktiebok på NVR:s plattform administreras den uteslutande av Vinges jurister och bolagsassistenter. Ingen obehörig kan därmed komma åt den information som bolaget har i NVR:s tjänst. På klientens begäran tar vi enkelt fram den senaste versionen av aktieboken, samt tillhandahåller vid önskemål en pdf-version för klientens användning efter varje uppdatering.