Vägtransport

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om vägtransporter

Vägtransporter står för en stor del av Sveriges transporter av varor vilket kan förklaras med höga krav på snabba och flexibla transporter.

De senaste årens framväxt av e-handel har inneburit en ökad efterfrågan på vägtransporter, lagerhållning och andra tjänster som krävs för e-handelsföretagens leverans av varor till kunderna (3PL). För företag som arbetar proaktivt och strategiskt med att säkerställa ett smidigt flöde av sina varor, från beställning till leverans, och vet hur man kan använda sig av detta kommersiellt innebär det stora konkurrensfördelar.

Viktigt att säkerställa att värdet av det transporterade godset är skyddat

Transportörens ansvar för lastskada ger inte alltid fullt skydd för företag som transporterar gods av stora värden. Transportörens rätt att begränsa sitt ersättningsansvar för skada på godset och den relativt korta tid inom vilket ett krav måste framställas är viktiga att känna till för att inte rätten till ersättning ska förloras (bl.a. NSAB). Det kräver kunskap och erfarenhet att säkerställa sina rättigheter vid transport av gods, för såväl transportör som transportköpare.

Frågor om vägtransporter som du bör ta ställning till:

  • Finns det tillräckligt försäkringsskydd i företaget för gods som transporteras?
  • Finns interna rutiner för att skyndsamt framställa anspråk till följd av dröjsmål med godsets utlämnande, att godset skadats eller gått förlorat under transporten?

Våra jurister är experter på lag om inrikes vägtransporter och internationella vägtransporter (CMR) och dess tillämpning. Vi hjälper såväl transportörer som transportköpare samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter, allt ifrån att ingå transportavtal fram till och med i händelse av att gods går förlorat, minskas eller skadas under en vägtransport. Vi hjälper även till att tillvarata såväl beställares som transportörers rättigheter i förhållande till myndigheter vid internationella vägtransporter (såsom vid utförande av kombinerade transporter eller cabotagetransporter).

Vi lämnar regelbundet juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

    • Upprättande och förhandling av ramavtal för köp eller försäljning av vägtransporter, inklusive multimodala transporter
    • Hantering av rutiner för köp av transporter med internationell prägel som involverar multimodala transportslag och arbete med rutiner för att minimera risken för att beställaransvar för olagliga transporter ska uppkomma.
    • Rådgivning i varuförsäkringsärenden.
    • Som ombud i tvister rörande vägtransporter i domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid skador på gods eller tvister relaterade till regulatoriska krav.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Vägtransporter, särskilt internationella och multimodala, kräver rådgivning som omfattar specialistkompetenser inom andra transportsätt (flygtransporter, järnvägstransporter och sjötransporter).

Utförandet och köp av vägtransporter går därutöver ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom försäkringsrätt, kommersiella avtal, arbetsrätt och internationell handel.

Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >