Våra senaste nyheter

Nyhet

Vad har Vinge betytt för din karriär?

Patrik Göthlin inledde sin karriär som biträdande M&A-jurist på Vinge. Nu är han Chief Operating Officer på Tink, efter en tid som Managing Director och ansvarig för den europeiska och nordamerikanska marknaden på Bambora.
29 juni 2022 karriär student
Nyhet

COP26 – ett steg i rätt riktning för att uppnå Parisavtalets mål

Den 13 november 2021 avslutades det internationella klimattoppmötet COP26 som hölls under två veckor i Glasgow, Storbritannien, efter att ledare från över 190 länder enats om en ny överenskommelse, den s.k. Klimatpakten i Glasgow. Syftet med COP26 var att ledare från alla världens länder skulle enas om hur man ska intensifiera de globala åtgärderna för att hantera klimatkrisen. Överenskommelsen, som innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen beräknas bli mellan 1,8 och 2,4 grader, är ett steg mot att nå Parisavtalets (COP21) mer ambitiösa mål om en ökning på högst 1,5 grader.
23 juni 2022
Nyhet

Tema: Cyberbrott

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.
22 juni 2022
Nyhet

Dubbel vinst för Vinge i MIP Awards

Vinge har som enda svenska advokatbyrå tagit emot dubbla priser i MIP Awards 2022. Vinge utses till Trademark Contentious Firm of the Year samt Copyright and Design Firm of the Year.
16 juni 2022 Utmärkelser Om byrån
Nyhet

2022 års juridikstipendiater utsedda

Vinge delar årligen ut ett antal stipendier inom ramen för mångfaldsprojektet. Stipendierna delas ut till gymnasieelever för att inspirera dem att söka sig till vidare studier och juristyrket.
9 juni 2022 Karriär
Nyhet

Sanctions update June 8

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March and 14 April we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
8 juni 2022
Nyhet

Ny lag om elektronisk kommunikation

Den 3 juni 2022 träder den nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Samma dag träder även den nya förordningen om elektronisk kommunikation och ett antal föreskrifter från Post- och telestyrelsen i kraft. Den 1 augusti förväntas också ytterligare föreskrifter från Post- och telestyrelsen om säkerhet i nät och tjänster börja gälla.
3 juni 2022
Nyhet

Mia Falk invald i ACi Advisory Panel

Mia Falk, Head of Corporate Crime and Compliance på Vinge, har valts in i Association of Corporate Investigators rådgivande panel som antikorruptions- och utredningsrådgivare.
2 juni 2022
Nyhet

Nya konkurrensregler för leverans- och inköpsavtal samt distributionsavtal

Idag träder EU:s nya gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Det har både ett snävare och ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget, som gällt sedan 2010. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av det nya gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det.
1 juni 2022
Nyhet

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i vår omvärld och ökat fokus på Sveriges säkerhet och krisberedskap blir det vanligare att arbetstagare, vid sidan av sin ordinarie anställning, frivilligt genomgår militär utbildning eller tjänstgör som hemvärnssoldater.
Nyhet

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar

I mars 2022 presenterade regeringen förslag på nya regler om utökad informationsskyldighet avseende anställningsvillkor och nya regler som tydliggör arbetstagares rätt till parallella anställningar under vissa förutsättningar. Reglerna bygger på det s.k. arbetsvillkorsdirektivet (EU-direktiv 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor) och föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.
Nyhet

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda, ofta benämnt som korttidsstöd. Från och med den 1 april 2022 tog Skatteverket över hanteringen av stödet från Tillväxtverket.
Nyhet

Konkurrerande kollektivavtal AD 2022 nr 12

Ett bolag (Bolaget) var bundet av två konkurrerande kollektivavtal, vilka tecknats vid olika tidpunkter. Båda kollektivavtalen innehöll bestämmelser enligt vilka Bolaget var skyldigt att på förhand informera arbetstagare om längden och förläggningen av raster, på ett med hänsyn till arbetsförhållandena tillfredställande sätt och så noga som omständigheterna medger. Bolaget hade under en tid underlåtit att på förhand meddela anställda om längden och förläggningen av deras raster. Tvisten i arbetsdomstolen (AD) gällde huruvida denna underlåtenhet innebar ett brott mot det senare tecknade kollektivavtalet och om det kollektivavtalsbärande fackförbundet därmed hade rätt till allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.
31 maj 2022 Rättsfall
Nyhet

Avskedande av anställd med funktionsnedsättning ogiltigförklarades AD 2022 nr 15

En manlig arbetstagare med en medfödd funktionsnedsättning avskedades från sin anställning hos Samhall till följd av olämpligt agerande gentemot kvinnliga kollegor. Samhalls arbetstagare är anställda i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, och omfattas därför inte av LAS. Anställningarna regleras dock av kollektivavtal, enligt vilket ett avskedande som inte omfattas av anställningsskyddslagen ogiltigförklaras om skälen för avskedandet inte hade räckt till för att anses utgöra en giltig uppsägning. Arbetsdomstolen (AD) kom fram till att avskedandet var ogiltigt med beaktande av det speciella uppdrag Samhall har med sin verksamhet.
31 maj 2022 Rättsfall
Nyhet

Rätten till skälig ersättning ur ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv – särskilt om gränsdragningen mellan skälig ersättning och brottet människoexploatering

Det är sedan tidigare vanligt förekommande att personer tar sig över landsgränser för att arbeta och studera. Det nu pågående kriget i Ukraina, men även andra pågående konflikter globalt, medför att många personer söker skydd i Sverige och vill ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Inte sällan befinner sig dock dessa personer i utsatta situationer, där risken för att utnyttjas väl ute på arbetsmarknad kan anses högre än vanligtvis. Att få skälig ersättning för sitt arbete kan betraktas som ett av de viktigaste arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. I de fall där utsatta personer utnyttjas genom att inte erhålla skälig ersättning för utfört arbete kan arbetsgivaren drabbas av såväl arbetsrättsliga som straffrättsliga konsekvenser. I den här artikeln kommer vi, ur både ett arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv, närmare behandla rätten för arbetstagare att få skälig ersättning för utfört arbete.
31 maj 2022 Fördjupning
Nästa