Miljörätt

Vinge anlitas bland annat av svensk och internationell, basindustri, livsmedelsindustri, private equity-fonder, energiproducenter, fastighetsägare, och konsumentproduktstillverkare. Vår rådgivning omfattar enligt nedan.

Företags- och fastighetsaffärer

Vi identifierar befintliga och potentiella problem och presenterar lösningar på i företags‑ och fastighetsaffärer. Till exempel att kommersiellt fördela risker mellan köpare och säljare efter en bedömning av hur verksamheter iakttar givna tillstånd.

Förorenade områden

Vi reder ut vem som bär ansvar för att åtgärda föroreningar eller andra skador på miljön. Till exempel när flera företag varit verksamma på samma plats över lång tid. Vi bistår i kontakter med myndigheter och vid domstolsprocesser.

Tillståndsprocesser

Vinge har bred erfarenhet av strategiska överväganden i tillståndsprocesser och bistår i ärenden med intressenter som länsstyrelser, kommuner, myndigheter och allmänhet. Vi tar också fram tillståndshandlingar inför prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter eller i samband med överklagande av meddelade tillstånd.

Tillsynsärenden

Vi erbjuder rådgivning i samband med tillsynsärenden och bistår även vid kontakter med tillsynsmyndigheter i samband med produktions‑ eller processförändringar. Vi analyserar också hur sådana förändringar påverkar befintliga tillstånd.

Vi kan också bistå med rådgivning när det gäller producentansvar, kemikaliehantering och andra frågor som uppstår i driften av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. 

Skyddade områden

Våra miljörättsjurister har specialistkunskaper om miljörättsliga överväganden och dispenser när det gäller skyddade områden. Exempelvis Natura 2000‑områden, artskydd, strandskydd och vattenskydd.

Tekniska konsulter

Vi har lång erfarenhet av samarbete med tekniska konsulter i samband med t.ex. tillståndsansökningar och efterbehandlingsärenden.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Strengths: "Vinge holds a wide range of competences and can draw upon various experts to handle complex matters."  Chambers & Partners 2023

 

‘Vinge effectively addresses our needs for environmental issues.’

‘The individuals I have been in contact with are always professional and skilled.’

‘Flexible and accommodating approach. Easy to work with.’

‘High professionalism, responsive. The firm has experts in a broad variety of fields which brings comfort to me as a client. The requested legal product is always delivered with high standards.’

‘Great experience and always find answers to tricky questions within environmental area. A great partner.’

‘Always open and clear about problems and solutions, great experience finding innovative solutions.’ Legal 500, 2023