Marknadsrätt

Reklam och marknadskommunikation är en viktig framgångsfaktor för många företag. Med kun­skap om gällande marknadsföringsregler kan företaget minska sina legala risker och samtidigt optimera möjligheten att utnyttja tillgängliga marknadsföringskanaler, vilket kan skapa viktiga konkur­rensfördelar. Marknadsrättsliga kunskaper underlättar också för företaget att identifiera och vid behov inskrida mot otillbörlig marknadsföring från företagets konkurrenter.

Marknadsrätt – ett omfattande område

Marknadsrätten syftar till att skydda konsumenter och företag mot otillbörlig marknadsföring. Regelverket består av ett mycket stort antal lagar, EU-direktiv, domstolspraxis, myndighets­föreskrifter och en omfattande självreglering. Bestämmelserna omfattar inte bara reklam, kampanjer och annonser, utan även andra former av marknadskommunikation och säljfrämjande åtgärder, t.ex. kommunikation i sociala medier, behandling av personuppgifter, användning av bilder och illustrationer, utformning av produktförpackningar och nyttjande av sponsrade länkar.

Dessutom finns det ett stort antal specialreglerade branscher, såsom energiproduktion, försäkringar, tävlingar och lotterier, alkohol, tobak, livsmedel och läkemedel. I dessa branscher präglas regelverket ofta av ett särskilt starkt konsumentskydd och löpande tillsyn från berörda myndigheter.

Vikten av kunskap om det marknadsrättsliga regelverket

En förberedande marknadsrättslig bedömning kan underlätta för företaget att skapa en effektiv och säker kommunikationsplan. Vinges experter har stor erfarenhet av att göra marknadsrättsliga granskningar, t.ex. inför reklam­kampanjer, produkt­lanseringar eller när företaget planerar att kommunicera i sociala medier. Vår råd­givning kan på ett konstruktivt sätt bidra till att företagets marknadsföring följer gällande regelverk. Därmed kan företaget också minska risken att drabbas av badwill, onyttiga marknadsföringsinvesteringar och kostsamma processer, t.ex. om konkur­renter, myndigheter eller näringslivets självreglering skulle ingripa mot marknadsföringen.

Juridisk rådgivning handlar inte bara om att avråda från vissa marknadsföringsåtgärder. Vinges experter har mycket stor erfarenhet av att föreslå kreativa justeringar och alternativa lösningar, som kan uppfylla företagets kommunikativa målsättningar i enlighet med gällande marknads­föringsregler. Vinge har också skapat en särskild arbetsmodell och rutin för gradering av marknads­rättsliga risker och presentation av justeringsförslag. Härigenom kan Vinge på ett tydligt och effektivt sätt bidra till att minska företagets legala risker.

Samordning och anpassning av internationell kommunikation 

Marknadsrättens innehåll påverkas dessutom av sociala, kulturella och språkliga faktorer. Sådana förhållanden kan förändras över tid och skiljer sig dessutom mellan olika länder. Inom EU har varje medlemsland relativt stor frihet att utforma sin marknadsrätt med hänsyn till nationella traditioner och modeller. Vid utformning av internationella reklam­kampanjer eller annan gränsöverskridande marknadsföring är det därför ofta nödvändigt att anpassa företagets kommunikation till de regler som gäller i olika jurisdiktioner. Detta ställer krav på god förmåga att strukturera och samordna parallella rättsliga bedöm­ningar i olika länder. Vinges experter har stor erfarenhet av marknads­rättslig rådgivning i samband med internationell marknadskom­munikation.

Så kan vi hjälpa ditt företag med marknadsrättsliga frågor

Vid en marknadsrättslig bedömning kan vi erbjuda alternativa och kreativa lösningar i enlighet med ditt företags kommunikativa målsättning. Våra jurister har stor erfarenhet av att göra marknads­rättsliga granskningar, som exempelvis inför reklamkampanjer, produktlanseringar eller kom­munikation i sociala medier. Vi kan också ge ett värdefullt stöd både när företaget möter reaktioner på sin egen marknadsföring och när företaget skadas av konkur­renters marknadsföring. Vi har mycket omfattande erfarenhet av att företräda företag bland annat i Patent- och marknadsdomstolen, i tillsynsärenden hos Konsumen­tverket, i ärenden inför näringslivets nämnder och i direkt kommunikation med motparter och motpartsombud.

Vinge bistår också med kunskap och rådgivning angående de särskilda regler och krav som gäller för reklam och annonsering i radio och TV, ingående av konsumentavtal på distans, direktreklam och marknadsföring i samband med e-handel.  Dessutom har vi särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom flera specialreglerade branscher.

Vi kan hjälpa företaget att

  • utforma sin marknadsföring i enlighet med gällande regler
  • minska företagets risk att drabbas av skadeståndskrav, förbud, badwill och kostsamma tvister
  • ingripa mot konkurrerande marknadsföring som skadar företaget  

Jurister med omfattande erfarenhet av marknadsrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning inom samtliga marknadsrättsliga områden. Vi hjälper företag i alla branscher. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar även med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. Våra jurister har också framgångsrikt hjälpt ett mycket stort antal svenska och internationella företag i mark­nadsrättsliga tvister, både i domstol och utom rätta. Härigenom har vi också starkt bidragit till utvecklingen av svensk marknadsrättslig praxis.

Optimera skyddsmöjligheter med heltäckande immaterialrättsligt skydd

Företagets marknadsföring omfattas inte bara av regler om reklam, kommersiell kommunikation och affärsmetoder. Vid utformning av annonser, kampanjer och annan marknadskommunikation kan det ofta vara viktigt att beakta angränsande rättsområden, såsom immaterialrätt, yttrandefrihet, personlig integritet, konkurrensrätt och konsumenträtt. Vinge har betydande erfarenhet av dessa discipliner. Vår kompetens omfattar samtliga regler som kan behöva beaktas vid utformning och genomförande av marknads­föringsåtgärder. Hit hör även finansiell juridik och regulatoriska frågor. Vid behov samarbetar Vinges experter på marknadsrätt med specialister från Vinges övriga verksam­hetsområden. Genom att kombinera omfattande juridisk expertis med en stor förståelse för reglernas kom­mersiella funktion kan Vinge således erbjuda ett affärsmässigt stöd i alla marknadsföringsfrågor.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

18 april 2024

Efter bara tre veckor på jobbet fick Jesper Johansson, biträdande jurist på Göteborgskontoret, sitta…

11 april 2024

Vinge tog under torsdagskvällen emot hela fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London…

11 april 2024

Förslag till ny FDI-förordning, utgående investeringar och exportkontroll.

Uppdrag

22 april 2024

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband…

19 april 2024

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 milj…

17 april 2024

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband…