Internutredningar

Att reagera på information och misstankar om regelöverträdelser är en nödvändig del i ett effektivt compliancearbete.

Med reagera menar vi i det här sammanhanget att:

 • Professionella och rättssäkra internutredningar genomförs
 • Korrekta arbetsrättsliga åtgärder vidtas
 • Eventuella svagheter i compliancearbetet identifieras och revideras 

Tillsynsmyndigheter i andra länder ställer höga krav på företagens förmåga att reagera på korruption och i exempelvis USA och Storbritannien kan ett företags agerande i samband med en korruptionsincident påverka om myndigheterna inleder en utredning mot företaget eller inte. 

Vinge har specialister med stor erfarenhet av att utreda korruption och interna oegentligheter och det team som finns tillgängligt, beroende på utredningens art och komplexitet, är specialister inom följande områden:

 • Utredningsprocess
 • Arbetsrätt
 • Bolags- och avtalsrätt
 • Skatterätt
 • Tvister
 • GDPR

Vår utredningsprocess följer internationell best practice och innebär att vi samlar in fakta bland annat genom:

 • Dokumentgranskning (avtal, fakturor, interna regelverk etc.) 
 • Analys av elektronisk information (e-post, mobiltelefoner och annan lagringsmedia)
 • Intervjuer med vittnen och berörda personer

Vi bistår även med kontakter med relevanta tillsynsmyndigheter samt biträder vid eventuella domstolsförhandlingar.