Företagshemligheter

Framväxten av det digitala informationssamhället och Internet of things har tillsammans med dagens snabbt skiftande innovationsutveckling inneburit en ökad efterfrågan av intellektuellt kapital, information och know-how. För företag som arbetar proaktivt och strategiskt med att skydda sina företagshemligheter och vet hur man kan använda sig av detta kommersiellt innebär det stora konkurrensfördelar.

Viktigt med interna processer för att skydda företagshemligheter

Ensamrätt genom skydd av en registrerad immaterialrätt är inte alltid den kommersiellt bästa lösningen för företag som vill skydda värdefull information eller teknologi mot sina konkurrenter. Lagen om företagshemligheter är viktig att känna till och veta hur man tillämpar i olika situationer. Det kräver kunskap och erfarenhet att välja det skydd som passar bäst för ett specifikt företag. Kunskap om anskaffning, utveckling och tillämpning  av ett företags företagshemligheter är därmed av stort värde i konkurrensen med andra företag.

Små som stora företag bör ha interna processer för att säkerställa skydd av företagets know-how och konfidentiella information.

Frågor om företagshemligheter som du bör ta ställning till:

  • Finns det tillräckligt sekretesskydd i företagets avtal med dess anställda, konsulter, leverantörer och samarbetspartner?
  • Vilka får tillgång till konfidentiell information?
  • Finns interna rutiner och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda att enbart de som har behov av informationen har tillgång till den?

Så kan vi hjälpa dig med frågor om företagshemligheter

Våra jurister är experter på lagen om företagshemligheter och dess tillämpning. Vi hjälper dig att skydda företagets know-how och konfidentiella information genom såväl legala som strategiska överväganden, utbildning av företagets anställda, kontinuerligt säkerhetsarbete och dokumentationshantering. Vi hjälper även till att tillvarata företagets rättigheter vid misstanke om olovligt utnyttjande av företagets företagshemligheter.

Vi kan skräddarsy juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

  • Upprättande och förhandling av avtal för att hemlighålla känslig och värdefull information såsom sekretessavtal, forsknings- och utvecklingsavtal, olika typer av samarbetsavtal inom såväl industriell teknik som avtal rörande kliniska studier.
  • Assistans vid upprättande av rutiner och policys för anskaffning, säkerställande, utveckling och tillämpning av företags konfidentiella information.
  • Utvärdering av skydd av värdefull konfidentiell information inom ramen för försäkringsärenden och olika typer av transaktioner.
  • Som ombud i tvister rörande företagshemligheter i allmän domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid otillbörliga angrepp på företagshemligheter eller tvister relaterade till arbetsrättsliga ärenden.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Skydd av företagshemligheter går ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom marknadsrätt, konkurrensrätt, kommersiella avtal, arbetsrätt, Financial Services samt privat och publik M&A.


Vi är en av landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och immaterialrätt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher. Bland våra kunder finns företag inom livsmedel, konfektion, läkemedel, telekommunikation, mjukvarulösningar, media, energi och tillverkningsindustri.

Optimera skyddsmöjligheter med heltäckande skydd

Skyddet för företagshemligheter blir effektivast om det sker utifrån en strategisk helhetslösning där flera rättsområden griper in, exempelvis arbetsrätten. Det kräver ofta även samarbeten med företag inom säkerhetsbranschen och IT för att minska riskerna för angrepp. Tyvärr förekommer angrepp ibland inifrån företaget och många angrepp kan ha straffrättsliga dimensioner. Vinge har en särskild grupp som arbetar med ”corporate crime” bestående av medarbetare som tidigare arbetat inom polis- och åklagarväsendet. Vinge kan därför erbjuda utredningstjänster som sagda myndigheter inte har möjlighet att bistå med samtidigt som våra medarbetare kan bli ett viktigt gränssnitt vid kontakter med polis- och åklagarmyndigheter.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

Nyheter

12 juli 2024

Den 12 juli 2024 offentliggjordes Förordning (EU) 2024/1689 (”AI-förordningen”) i EU:s officiella ti…

8 juli 2024

2024 års vinnare av Vingestipendiet har utsetts. Stipendiet delas ut till juriststudenter som skrivi…

5 juli 2024

Att vara M&A-jurist på en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer innebär att befinna sig i hände…

Uppdrag

9 juli 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med e…

4 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets…

3 juli 2024

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig at…