Så jobbar Vinge med jämställdhet

Konkreta mål tar oss framåt

Vi tror på en arbetsplats där var och en har möjlighet att nå sin fulla potential och ser olikheter som en tillgång att dra nytta av i vår affär och i mötet med våra klienter. För oss är det en självklarhet att alla ges goda förutsättningar för att lyckas och nå framgång i sitt arbete.

På Vinge ska:

  • verksamheten vara fri från diskriminering
  • alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och utvecklingsmöjligheter
  • andelen kvinnor bland nyinvalda delägare och counslar vara 50 procent fram till 2024
  • ingen känna sig diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna
  • ingen anse sig trakasserad eller mobbad på arbetsplatsen i vilken form det än må vara
  • ingen känna sig diskriminerad i rekryteringsprocessen eller vid tillsättning av tjänster och befattningar, oavsett om det är en intern eller extern rekrytering
  • skillnader i lön eller anställningsvillkor som har sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna inte förekomma

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning inom alla arbetsgrupper, projektgrupper och övriga samarbetsforum, något som återspeglas i våra ledande befattningar och styrorgan. Fördelningen i vår styrelse är fyra kvinnor och fem män. I ledningsgruppen är fördelningen sju kvinnor och två män. Våra tre lokala Managing Partners är kvinnor. Könsfördelningen är relativt jämn på alla nivåer bland våra biträdande jurister, men partnerledet har en övervikt av män och vi har därför en tydlig målsättning att öka andelen kvinnliga partners.

Vinge satte som första skandinaviska advokatbyrå redan 2014 ett konkret mål för att bli en mer jämställd byrå. Det ursprungliga målet om 50 procent kvinnliga partners bland nyinvalda delägare under en femårsperiod sattes 2014. Totalt under perioden 2015-2022 har 45% kvinnor och 55% män utsetts till nya partners på byrån. Vi ser det därför som naturligt att fortsätta med samma mål, utökat till att innefatta även vår counsel-roll, för femårsperioden 2020–2024 eftersom erfarenheten säger att måluppfyllelse kräver ett kontinuerligt fokus.

Idag uppgår andelen kvinnliga delägare på Vinge till 27 procent (där riksgenomsnittet bland större byråer är cirka 17 procent). Vinge har 44 procent kvinnliga styrelseledamöter och 78 procent kvinnor i ledningsgruppen. Könsfördelningen på senior nivå för biträdande jurister är 54 procent kvinnor och 46 procent män.

 

 

Nu granskar vi jämställdhet i vår due diligence.

Dude Diligence

Jämställdhetsarbetet följs upp kontinuerligt

Våra målsättningar följs upp löpande i Vinge Puls, vår årliga lönekartläggning samt i interna samverkansforum. Vi har bland annat referensgrupper och en samverkansgrupp där vi tillsammans identifierar och diskuterar risker i vår verksamhet samt enas om vilka aktiva åtgärder vi behöver vidta för att minska risker för diskriminering och främja mångfald och likabehandling. Våra aktiva åtgärder dokumenteras och kommuniceras årligen i vår Plan för aktiva åtgärder för likabehandling.

Maria-Pia Hope, CEO Vinge: 

All forskning visar att företag som är jämställda i sina seniora led är mer framgångsrika, så för min del har det alltid varit naturligt att driva den frågan på Vinge. Dessutom tycker jag att man som kvinnlig ledare har ett ansvar att bana väg för de som kommer efter en.