Så jobbar Vinge med jämställdhet

Konkreta mål tar oss framåt

Vi tror på en arbetsplats där var och en har möjlighet att nå sin fulla potential och ser olikheter som en tillgång att dra nytta av i vår affär och i mötet med våra klienter. För oss är det en självklarhet att alla ges goda förutsättningar för att lyckas och nå framgång i sitt arbete.

På Vinge ska:

• verksamheten vara fri från diskriminering
• alla medarbetare ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och
utvecklingsmöjligheter
• andelen kvinnor bland nyinvalda delägare under de fem åren mellan 2020-2024 vara
50 % kvinnor (och motsvarande gäller även för våra counslar, räknat från 2023).
• ingen känna sig diskriminerad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna
• ingen anse sig trakasserad eller mobbad på arbetsplatsen i vilken form det än må
vara
• ingen känna sig diskriminerad i rekryteringsprocessen eller vid tillsättning av
tjänster och befattningar, oavsett om det är en intern eller extern rekrytering
• skillnader i lön eller anställningsvillkor som har sin grund i någon av
diskrimineringsgrunderna inte förekomma

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning inom alla arbetsgrupper, projektgrupper och övriga samarbetsforum. Fördelningen i vår styrelse är fem kvinnor och fyra män. I vår storbyråledningsgrupp är fördelningen sju kvinnor och två män och våra tre lokala Managing Partners är samtliga kvinnor, varav en av dessa även innehar rollen som VD för hela Vinge. Vi har vidare en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer bland våra biträdande jurister, det vill säga även på senior nivå. Vi är dock väl medvetna om att vi i partnerledet fortfarande har en övervikt av män. Det är också därför vi har en tydlig målsättning att öka andelen kvinnliga partners.

Vinge satte som första skandinaviska advokatbyrå redan 2014 ett konkret mål för att bli en mer jämställd byrå. Det ursprungliga målet om 50 procent kvinnliga partners bland nyinvalda delägare under en femårsperiod sattes 2014. Totalt under perioden 2015-2023 utsågs 44 % kvinnor och 56 % män till nya partners på byrån. Vi ser det därför som naturligt att fortsätta med samma mål, utökat till att innefatta även vår counsel-roll, för femårsperioden 2020–2024 eftersom erfarenheten säger att måluppfyllelse kräver ett kontinuerligt fokus.

Den 31 december 2023 var andelen kvinnliga partners 26 % och andelen manliga partners 74 %, siffror vi inte är nöjda med och som vi arbetar systematiskt med att förändra över tid.

Nu granskar vi jämställdhet i vår due diligence.

Dude Diligence

Jämställdhetsarbetet följs upp kontinuerligt

Våra målsättningar följs upp löpande i Vinge Puls, vår årliga lönekartläggning samt i interna samverkansforum. Vi har bland annat referensgrupper och en samverkansgrupp där vi tillsammans identifierar och diskuterar risker i vår verksamhet samt enas om vilka aktiva åtgärder vi behöver vidta för att minska risker för diskriminering och främja mångfald och likabehandling. Våra aktiva åtgärder dokumenteras och kommuniceras årligen i vår Plan för aktiva åtgärder för likabehandling.