Regulatoriska tvister  

Biträde vid utredningar och sanktionsbeslut

Myndigheters utredningar och tillsynsingripanden kan ge upphov till betydande kommersiella, finansiella och ryktesmässiga konsekvenser för ett företag. Vi hjälper till att hantera dessa risker i alla skeden av en regulatorisk tvist – från initiala frågor till överklagande av sanktionsbeslut.

Allt fler företag står inför en ökad regulatorisk börda samtidigt som många myndigheter har skärpt sin tillsyn av företagens regelefterlevnad. Det finns myndigheter som kan utfärda förbud, besluta om höga sanktionsavgifter och i vissa fall även återkalla ett företags tillstånd att bedriva verksamhet. Vi biträder i komplexa regulatoriska ärenden mot myndigheter, såsom till exempel Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Energimarknadsinspektionen, Post- och telestyrelsen, Skatteverket, Konkurrensverket och Inspektionen för vård och omsorg.

Genom att kombinera vår expertis inom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt med vår specialiserade kunskap inom områden som Financial Services, Bank och Finans, Corporate Commercial, GDPR, Life Sciences, Corporate Insurance, EU- och konkurrensrätt, Offentlig upphandling, Företagsbeskattning, Miljörätt, Marknadskontroll, Arbetsrätt, Corporate Crime & Compliance och Private Funds, kan vi skräddarsy vårt team utifrån företagets specifika behov.

Vårt integrerade arbetssätt gör att vi kan biträda i alla skeden av en regulatorisk tvist - från att svara på tidiga frågor till att agera ombud i överklagandeprocesser vid förvaltningsdomstolar.

Vad vi kan hjälpa er med:

  • Besvara frågor från tillsynsmyndigheter
  • Bistå vid platsundersökningar och annan kontakt med myndigheter
  • Utforma svar på myndighetens skrivelser
  • Ta fram överklaganden av myndighetsbeslut
  • Processa vid förvaltningsdomstolar