Marknadskontroll

Marknadskontroll är den kontroll som görs av produkter som finns på den europeiska marknaden. Marknadskontrollen syftar till att säkerställa såväl hälsa, säkerhet och konsumentskydd som en väl fungerande inre marknad inom EU.

Marknadskontrollområdet omfattar ett stort antal produkter och de som kan bli föremål för marknadskontroll är ekonomiska aktörer som t.ex. tillverkare, importörer eller återförsäljare.

Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Myndigheten ska vidta åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. Åtgärderna kan gälla till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden eller återkallande av produkter från slutanvändare. Ett beslut kan kopplas till vite eller sanktionsavgift.

Marknadskontrollområdet är relativt komplicerat eftersom marknadskontrollen i Sverige är decentraliserad och ansvaret för kontrollen är uppdelat på flera statliga myndigheter som har olika ansvarsområden enligt flera sektorsspecifika regelverk. Även kommunerna har vissa uppgifter inom ramen för marknadskontrollen. På EU-nivå gäller EU:s marknadskontrollförordning 2019/1020.

Rådgivning och utbildning

Vi står alltid till tjänst med löpande juridisk rådgivning. Vi bistår exempelvis ekonomiska aktörer med råd inför det att en produkt planeras att släppas på den europeiska marknaden och med rådgivning om en marknadskontrollmyndighet vidtar eller överväger att vidta åtgärder för att ingripa mot en viss ekonomisk aktörs tillhandahållande av en viss produkt. Vi bistår även marknadskontrollmyndigheter och kommuner med råd i marknadskontrollärenden.

Utifrån våra klienters behov leder vi externa utbildningar och seminarier tillsammans med tekniska experter inom området marknadskontroll.

Ärenden och domstolsprocesser

Vinge biträder såväl ekonomiska aktörer som marknadskontrollmyndigheter i samband med marknadskontrollmyndighetens ärendehantering inklusive platsbesök och i domstolsprocesser rörande marknadskontroll.

Vår erfarenhet av och kunskap om marknadskontrollärenden och domstolsprocesser inom marknadskontrollområdet och det förvaltningsrättsliga området gör att vi i vår löpande rådgivning kan fokusera tydligt på risker och möjligheter i ärenden om marknadskontroll. Vi har också erfarenhet av kommersiella tvister avseende produktansvarsfrågor.

Vår samlade expertis

Marknadskontroll har genom åren kommit att bli ett allt mer juridiskt komplicerat område. I marknadskontrollärenden aktualiseras dessutom inte sällan komplicerade tekniska frågor kopplade till produkten. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla juridiska frågor som kan aktualiseras vid marknadskontroll. Genom våra samarbeten kan vi även tillhandahålla behövlig teknisk expertis.