Logistik

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om logistik och multimodala transporter

Logistiktjänster spelar idag en allt större roll för handeln. Logistiktjänster involverar som regel en rad olika tjänster vilka inkluderar transport mellan olika länder och med olika transportslag, vilket ställer krav på kunskap om transporträtt i internationell kontext. Logistiktjänster inkluderar därutöver en rad andra olika tjänster av stort betydelse för kunden och vilka inte nödvändigtvis regleras av transporträtten.

 

Viktigt att säkerställa att värdet av det transporterade godset är skyddat

Logistik och 3PL

Den som åtar sig att utföra tjänster som innefattar transport, kan bli ansvarig enligt dessa regler. Många gånger sysslar den som kallar sig speditör med olika typer av uppdrag, såväl transporttjänster som rena speditionsuppdrag. Under senare år har en ny typ av aktör gjort entré som erbjuder tredjepartslogistik – 3PL. Det som komplicerar ansvaret vid 3PL är att dessa tjänster många gånger innefattar såväl transport och näraliggande tjänster som lagring och logistik som tjänster som inte alls utgör transport och att gränsen kan vara svår att dra. Det kan också vara riskabelt för den som tillhandahåller tredjepartslogistik att åta sig ett enhetligt ansvar gentemot sina kunder, just på grund av att det transporträttsliga ansvaret är tvingande.

Multimodala transporter

I ett juridiskt sammanhang utgörs multimodala transporter av transporter som utförs med flera olika transportsätt, men under ett och samma transportavtal. Multimodala transportavtal passar inte riktigt in i det system av lagar som byggts upp kring de olika transportsätten, där varje transportsätt regleras av egna ansvarsregler. Detta innebär att det som tillhandahållare av multimodala transporttjänster kan vara svårt att kunna förutsäga vilket ansvar man står om det transporterade godset skadas. Dessutom skiljer sig praxis åt i flera europeiska länder. I många avseenden kan denna osäkerhet vara svår att undvika, men med ett stabilt avtal eller allmänna villkor är det möjligt att åtminstone de luckor som finns i befintlig lagstiftning.

 

Frågor som du bör ta ställning till:

  • Finns det tillräckligt och adekvat försäkringsskydd för gods som hanteras?
  • Finns interna rutiner för att skyndsamt framställa anspråk till följd av dröjsmål med godsets utlämnande, att godset skadats eller gått förlorat?

 

Så kan vi hjälpa ditt företag med frågor om logistik och multimodala transporter

Våra jurister är experter på alla transportslag. De har kunskap om logistikbranschen med dess möjligheter och utmaningar. Vi hjälper såväl varuägare som logistiktjänsteleverantörer och speditörer samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter.

 

Vi lämnar regelbundet juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

  • Upprättande och förhandling av ramavtal för köp eller försäljning av logistiktjänster och multimodala transporter
  • Assistans vid upprättande av rutiner för köp av transporter med internationell prägel som involverar multimodala transportslag.
  • Utvärdering av skydd av gods inom ramen för försäkringsärenden.
  • Som ombud i tvister rörande logistiktjänster och multimodala transporter i domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid skador på gods.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Rådgivning i anledning av logistiktjänster och multimodala transporter går ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom försäkringsrätt, EG-rätt, kommersiella avtal, arbetsrätt, köprätt och internationell handel.


Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >