Corporate Immigration

Global rörlighet är en central fråga för arbetsgivare som verkar i en internationell miljö. Vinge biträder företag med strategisk rådgivning vid förflyttning av globala kompetenser. Vår rådgivning omfattar såväl arbetsrättsliga som migrationsrättsliga frågor som aktualiseras för företag när anställda arbetar över landsgränser.

Vinges erbjudande under Corporate Immigration består huvudsakligen av:

  • Rådgivning till arbetsgivare i samband med rekrytering av icke EU/EES-medborgare.
  • Rådgivning i gränsöverskridande projekt som involverar global arbetskraft.
  • Löpande rådgivning till arbetsgivare i olika typer av arbets- och uppehållstillståndsfrågor.
  • Rådgivning till utländska arbetsgivare som vill etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Global arbetskraft och tillståndsfrågor

Vi biträder etablerade företag som löpande rekryterar medborgare utanför EU/EES såväl som företag och start-ups med begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av frågor som hänför sig till arbetstillstånd eller tangerande migrationsrättsliga frågor. Vinge bistår med olika typer av tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställda utländsk arbetskraft, bl.a. arbetstillstånd, ICT-tillstånd och EU-blåkort. Vi biträder löpande arbetsgivare inom olika branscher med hela ansökningsprocessen eller med rådgivning kopplade till specifika frågor, t.ex. avseende försörjningskrav, anställningsvillkor och kompensationslösningar.

Vår rådgivning

Dagens globaliserade näringsliv medför ständiga regelverksförändringar och ändrad praxis. Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom svensk och internationell rätt kopplad till Corporate Immigration. Utmärkande för vår rådgivning är att vi även erbjuder kvalificerade juridiska tjänster i angränsade frågor som rör regelefterlevnad, ansvar för bolag och företrädare, skatt, policys och försäkring. Vår rådgivning omfattar även överklaganden vid utvisningsbeslut.

Vår samlade expertis

Inom Corporate Immigration finns ett starkt affärsmässigt fokus och omfattande erfarenhet av att biträda internationella klienter inom ovanstående områden. Våra jurister hanterar allt från löpande rådgivning till att bistå med avancerade legala analyser samt upprättande och granskning av tillståndsansökningar. Genom vårt omfattande internationella nätverk av ledande advokatbyråer kan vi även erbjuda en integrerad gränsöverskridande rådgivning.

Tack vare Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.