Tvistlösning och förvaltningsprocess

Våra jurister agerar regelbundet som ombud i tvister och har omfattande erfarenhet av att arbeta i domstolsprocesser och skiljeförfaranden som rör life science-frågor. Teamet agerar inom några av de mest uppmärksammade läkemedels- och bioteknikuppdragen i Sverige. Våra processjurister har även erfarenhet av förvaltningsrättsliga processer, till exempel i samband med frågor om marknadstillträde och prissättning/subventioner.

Många tvister inom life science-området rör patentintrång. Frågor om ensamrättens omfattning och patenterbarhet (till exempel uppfinningshöjd och nyhet) ger ofta upphov till konflikter och tvister. Tvister kan också omfatta andra frågor, till exempel formella frågor i ansökningsförfarandet och äganderätten till uppfinningen. När det gäller läkemedelspatent är det också ofta specifika frågor som rör möjligheten att erhålla patentförlängning (s.k. tilläggsskydd) föremål för tvister. På senare tid har det också skett en ökning av avtalstvister inom life science-området, till exempel angående överlåtelser, licensieringar, samägande och gemensam produktutveckling.

Våra juristers kompetens, erfarenhet och breda kunskap inom alla ovan nämnda områden ger oss förmågan att ta på oss och lösa komplexa tvister på ett effektivt sätt med skräddarsydda team. Många av de tvister vi hanterar omfattar gränsöverskridande frågor där våra jurister ingår i ett större team med jurister från andra länder. Våra jurister är också fokuserade på och förberedda för de utmaningar som det nya enhetliga patentsystemet kommer att medföra.