Upphovsrätt 

Nästan alla företag, myndigheter och organisa­tioner påverkas av upphovsrätten. Regelverket skapar både möjligheter och utmaningar. Med adekvata upphovs­rättsliga kunskaper kan din organisation skapa värdefulla konkurrensfördelar och minska sina legala risker.

Upphovsrätt är ett omfattande rättsområde

Genom informationssamhällets snabba framväxt, med nya affärsmodeller, aktörer och teknologiska fenomen, har upphovsrätten fått allt större betydelse. Upphovsrätten, inklusive lagen om upphovsrätt, omfattar inte bara traditionella litterära och konstnärliga verk såsom böcker, musik och bildkonst. Upp­hovs­rättsliga frågor aktualiseras vid skapande, marknadsföring, förvärv, försäljning, licensiering, distribution och reproduktion av en rad olika produkter och tjänster. 

Vinges experter har flera decenniers erfarenhet av juridisk rådgivning i samband med skapande, användning och försvar av upphovsrättsligt skyddade tillgångar, såsom:

 • Mjukvaror
 • Webbsidor
 • Bloggar
 • Appar
 • Gränssnitt
 • Databaser
 • Sammanställningar
 • Affärsplaner
 • Reklammaterial
 • Broschyrer
 • Manualer
 • Ljudböcker
 • Tidskrifter
 • Industriell design
 • Konfektion
 • Bilder
 • Skulpturer
 • Grafik
 • Teater
 • Film
 • Musik
 • Radio- och TV-utsändningar

Vikten av kunskap om det upphovsrättsliga regelverket

De många regler och intressen som gör sig gällande på upphovsrättsområdet innebär att de flesta företag påverkas. Verksamhet bör bedrivas med adekvata kunskaper om upp­hovsrättens innebörd och kommersiella funktioner. Goda upphovsrättsliga kunskaper kan underlätta för företaget att skapa, kommersialisera, använda och försvara upphovsrättsligt skyddade tillgångar. Med adekvata kunskaper kan företaget också minska risken att själv göra intrång i någon annans upphovsrätt.

Upphovsrätt får allt större betydelse i EU och internationellt

Den ökade och snabbare tillgängligheten är global. Internationellt representerar de upphovsrättsligt skyddade tillgångarna mycket stora ekonomiska värden. Den moderna upphovsrätten är därför en viktig del av den internationella handelspolitiken. Den svenska upphovsrätten styrs i hög grad av inflytanden från bland annat EU-domstolen och WTO. Förändringar i omvärlden får således regelbundet genomslag i det upphovsrättsliga regelverket.

Så kan vi hjälpa ditt företag med upphovsrättsliga frågor

Med ett kunskapsorienterat helhetsperspektiv på företagets kommersiella behov kan vi erbjuda juridisk rådgivning som hjälper ditt företag att:

 • identifiera skyddade tillgångar
 • optimera skyddsmöjligheter
 • öka sina licensintäkter
 • ingripa mot plagiat och andra intrång
 • klarera rättigheter
 • minska risken att drabbas av skadeståndskrav, förbud, badwill och kostsamma tvister

Våra jurister har också stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och parallellt med flera skyddsformer och alternativa lösningar.

Jurister med bred erfarenhet och djupa kunskaper

Vår advokatbyrå har mycket omfattande erfarenhet av upphovsrättsliga frågor. Vi arbetar med svenska, utländska och internationella företag i ett stort antal branscher. Bland våra klienter finns exempelvis IT- företag, telekombolag, TV-distributörer, branschorganisationer inom medieområdet, möbeltillverkare, modehus, klocktillverkare, leksaks- och spelföretag, bokförlag, musikförlag och idrottsföreningar. Vinge har också bistått företag i många andra branscher med upphovsrättslig kunskap och rådgivning, t.ex. i samband med produktion av reklamfilmer och produktkataloger, utformning av webbsidor och ingående av sponsringsavtal. Vinge har också hjälpt flera företag att hantera komplexa databasfrågor, t.ex. vid upprättande av licensavtal och användarvillkor.

Vi har representerat ett stort antal företag i upphovsrättsliga tvister, både i domstol och utom rätta. Vi har företrätt rättighetshavare, licenstagare, mellanhänder och användare. Ett antal av dessa uppdrag har haft stor betydelse för utvecklingen av svensk domstolspraxis.  

Flera av våra jurister föreläser regelbundet om upphovsrätt vid de största universiteten i Sverige och anlitas även av utbildningsinstitut och företag för att hålla specialanpassade föredrag om upphovsrätt. Vi deltar också aktivt i det upphovsrättsliga arbete som bedrivs av de största immaterialrättsliga föreningarna i Sverige, bland annat vid upprättande av remissvar till regeringen. Vinges experter har också publicerat ett stort antal artiklar på upphovsrättsområdet.

Optimera skyddsmöjligheter med heltäckande immaterialrättsligt skydd

Företagets immateriella tillgångar skyddas inte bara av upphovsrätt. För många företag kan det vara viktigt att beakta närliggande skyddsmöjligheter, såsom varumärkesrätt och designrätt. I praktiken finns det betydande beröringspunkter mellan de immaterialrättsliga systemen. Reglerna både kompletterar och överlappar varandra. Exempelvis kan utformningen av en produkt eller förpack­ning skyddas av flera immaterialrättsliga lagar och även av marknadsrättsliga regler. Över­lapp­ningarna tenderar också att öka, bland annat till följd av mediekonvergens och gradvis sänkta skyddskrav.

Genom att arbeta strategiskt och proaktivt med flera skyddsmöjligheter kan företaget optimera sina ensamrättigheter. Detta kan i förlängningen skapa viktiga konkurrensfördelar, bland annat genom ökad förmåga att identifiera och inskrida mot efterbildningar och andra intrång. Optimering av företagets immateriella tillgångar kan även skapa värde genom ökade licensintäkter. Med goda immaterialrättsliga och marknadsrättsliga kunskaper kan företaget också minska sina legala risker, inklusive risken att drabbas av skadeståndskrav, förbud, badwill och kostsamma tvister.

Vinges experter har mycket stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och parallellt med flera skyddsformer och alternativa lösningar. Med ett kunskapsorienterat helhetsperspektiv på företagets kommersiella behov kan vi erbjuda adekvat och resultatorienterad rådgivning.

Företagets verksamhet kan dessutom påverkas av beröringspunkter mellan immaterialrätten och andra rättsområden, såsom yttrandefrihet, personlig integritet, konkurrensrätt och konsumenträtt. Vinge har betydande erfarenhet av dessa discipliner. Vid behov samarbetar Vinges experter på immaterial­rätt också med specialister från Vinges övriga verksamhetsområden. Genom att kombinera omfattande rättslig expertis med en stor förståelse för reglernas kommersiella funktion kan Vinge således erbjuda ett affärsmässigt stöd i alla juridiska frågor.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga tjänster hittar du mer information här. >

Nyheter

18 april 2024

Efter bara tre veckor på jobbet fick Jesper Johansson, biträdande jurist på Göteborgskontoret, sitta…

11 april 2024

Vinge tog under torsdagskvällen emot hela fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London…

11 april 2024

Förslag till ny FDI-förordning, utgående investeringar och exportkontroll.

Uppdrag

17 april 2024

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband…

16 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget til…

12 april 2024

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, et…