Corporate Crime & Compliance

I Sverige, likväl som i många andra länder, ställs höga krav på att företag och deras företrädare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med nationell och internationell antikorruptionslagstiftning. I synnerhet ställs det allt högre krav på företagens förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruptionsbrott. 

Corporate Crime & Compliance har specialister med lång erfarenhet inom antikorruption, hantering av oegentligheter och internutredningar. Vi har exempelvis medarbetare med bakgrund från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp och FN:s internutredningsorgan.

Vår rådgivning baseras på internationell best practice och inkluderar följande huvudområden:

  • Bistår företag under förundersökning i brottmål och vid talan om företagsbot
  • Utredning och hantering av incidenter och misstänkta oegentligheter
  • Utvärdering av befintligt antikorruptionsarbete och övriga brottsförebyggande åtgärder
  • Utformning och implementering av riskbaserade complianceprogram avseende antikorruption
  • Due Diligence av affärsrelationer och vid företagsöverlåtelser

Vår samlade expertis

Corporate Crime & Compliance har specialister i straffrätt med lång erfarenhet av att hantera brott i näringsverksamhet, såväl i Sverige som vid internationella affärer. Vi har dessutom tillgång till hela byråns kompetensbredd och kan erbjuda rådgivning även i angränsande frågor som behöver beaktas i företagets regelefterlevnad.

Antikorruption

Vinges Corporate Crime & Compliance team bistår klienter inom en rad olika branscher och sektorer i Sverige och internationellt. Vi utvärderar, utformar och bistår med implementering av complianceprogram avseende antikorruption, med utgångspunkt i såväl svenska som internationella regelverk på området. Vår rådgivning utgår ifrån de krav som ställs på företagens compliancearbete i såväl Sverige som internationellt. 

Vinge är medlem av Transparency International Sweden’s Corporate Supporters’ Forum och stödjer aktivt föreningens arbete.

Internutredningar

En större och mer komplex incident kräver ofta juridisk expertis inom flera rättsområden. Vi har därför tillgång till byråns hela bredd av kompetens i vår rådgivning. När ni träffar oss i samband med att en incident misstänks eller har upptäckts, finns denna samlade kompetens tillgänglig och kan snabbt identifiera de frågeställningar som behöver utredas och vilka övriga åtgärder som behöver vidtas. 

Teamet enligt rankinginstituten

Rankingsinstitutet Chambers and Partners konstaterar “Notable team with growing activity in corporate investigations. Frequently handles multi‑jurisdictional assignments concerning CSR compliance in addition to anti‑corruption, export control and sanctions. Works closely with the firm's tax, competition and employment departments to advise on a full range of commercial strategy and risk management issues, including the provision of comprehensive anti‑bribery compliance programs.”. (Chambers and Partners 2019)

Relaterade nyheter

Nyhet 7 juni 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Se…

Nyhet 19 maj 2021

Genomgripande ändringar i säkerhetsskyddslagen, som medför utökade skyldigheter för verksamhetsutöva…

Nyhet 23 april 2021

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främst…