Corporate Crime & Compliance

I Sverige, likväl som i många andra länder, ställs höga krav på att företag och deras företrädare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med nationell och internationell antikorruptionslagstiftning. I synnerhet ställs det allt högre krav på företagens förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruptionsbrott. 

Corporate Crime & Compliance har specialister med lång erfarenhet inom antikorruption, hantering av oegentligheter och internutredningar. Vi har exempelvis medarbetare med bakgrund från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp och FN:s internutredningsorgan.

Vår rådgivning baseras på internationell best practice och inkluderar följande huvudområden:

  • Bistår företag under förundersökning i brottmål och vid talan om företagsbot
  • Utredning och hantering av incidenter och misstänkta oegentligheter
  • Utvärdering av befintligt antikorruptionsarbete och övriga brottsförebyggande åtgärder
  • Utformning och implementering av riskbaserade complianceprogram avseende antikorruption
  • Due Diligence av affärsrelationer och vid företagsöverlåtelser

Vår samlade expertis

Corporate Crime & Compliance har specialister i straffrätt med lång erfarenhet av att hantera brott i näringsverksamhet, såväl i Sverige som vid internationella affärer. Vi har dessutom tillgång till hela byråns kompetensbredd och kan erbjuda rådgivning även i angränsande frågor som behöver beaktas i företagets regelefterlevnad.

Antikorruption

Vinges Corporate Crime & Compliance team bistår klienter inom en rad olika branscher och sektorer i Sverige och internationellt. Vi utvärderar, utformar och bistår med implementering av complianceprogram avseende antikorruption, med utgångspunkt i såväl svenska som internationella regelverk på området. Vår rådgivning utgår ifrån de krav som ställs på företagens compliancearbete i såväl Sverige som internationellt. 

Vinge är medlem av Transparency International Sweden’s Corporate Supporters’ Forum och stödjer aktivt föreningens arbete.

Internutredningar

En större och mer komplex incident kräver ofta juridisk expertis inom flera rättsområden. Vi har därför tillgång till byråns hela bredd av kompetens i vår rådgivning. När ni träffar oss i samband med att en incident misstänks eller har upptäckts, finns denna samlade kompetens tillgänglig och kan snabbt identifiera de frågeställningar som behöver utredas och vilka övriga åtgärder som behöver vidtas. 

Teamet enligt rankinginstituten

What the team is known for

Vinge has a notable team that frequently handles corporate investigations relating to bribery, sanctions, corruption and fraud. The department also assists with anti-corruption compliance programmes and training. The group works closely with the law firm's tax and employment departments to provide a full service to clients, and often handles mandates with multi-jurisdictional elements.

Strengths

“The law firm is very strong in unprecedented cases.” Chambers  Partners 2024

“The team provides prompt and precise replies.” Chambers  Partners 2024

"The team has great competence and experience, and is always willing to go the extra mile." Chambers  Partners 2023

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Se vår seminarieserie med våra specialister inom compliance, arbetsrätt och internutredningar.

Del I | Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter
Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen kommer inom kort att utökas med ett antal nya krav. I och med ikraftträdandet av de nya reglerna kommer t.ex. företag med 50 eller fler anställda vara skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras.

I vår första del får du möta Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance, och Åsa Gotthardsson, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• De viktigaste delarna av visselblåsarlagen
• Hur interna visselblåsarkanaler ska utformas
• Hur inkomna rapporter ska hanteras

Del II | Internutredning
För att man ska ha så stor nytta som möjligt av utredningsresultatet, krävs det att en internutredning genomförs och dokumenteras på rätt sätt. Under utredningen uppkommer dessutom ofta frågan hur utpekade eller misstänkta medarbetare ska hanteras.
I vår andra del får du möta Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, och Fredrik Dahl, delägare Arbetsrätt. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• Metod och juridik – Kort om att inleda och genomföra en utredning
• Arbetsrättsliga aspekter – Hur hanterar man en utpekad eller misstänkt medarbetare under och efter utredningen?

Del III | Compliancerisker för individ och organisation
Det ställs höga krav på företag att tillse att lagar och regler efterlevs. När medarbetare inte följer dessa regler kan det medföra allvarliga konsekvenser både för individen och företaget. Det är därför viktigt att kunna identifiera och förebygga risker inom företaget samt ha förståelse för vad som kan drabba företaget och individen.
I vår tredje del får du möta Per Kjellstrand, Economic Crime Expert, och Tove Tullberg, biträdande jurist Compliance. Under seminariet kommer vi bl.a. att gå igenom:
• Straffrättsliga aspekter för individer
• Företagsbot
• Förebyggande arbete och riskhantering

Relaterade nyheter

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 14 mars 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nyhet 12 mars 2024

Mia Falk har en lång karriär bakom sig, där hon hunnit med många intressanta uppdrag. I en längre in…