Tvister 

Tvister avseende immateriella rättigheter mellan företag kan uppstå av flera olika skäl. Den allra vanligaste tvisten mellan företag handlar om intrång av en immaterialrätt vilket kan innebära allt från kopiering av en patentskyddad produkt, att någon snyltar på ett företags renommé, ren piratkopiering eller olovlig kopiering av programvara. Inte sällan uppstår konflikter även kring frågan om en registrerad rättighet verkligen är giltig eller om den registrerade innehavaren är rätt ägare (bättre rätt). På senare år har det också skett en ökning av avtalsrelaterade tvister inom det immaterialrättsliga området gällande bland annat överlåtelse, licens, samäganderätt och gemensam produktutveckling.

Vanligt förekommande tvister och frågeställningar inom olika immaterialrättsliga rättsområden

Gemensamt för tvistefrågorna på immaterialrättens område är att de för det mesta är komplexa och kräver mycket stor kompetens för att hantera på ett framgångsrikt sätt. Det är inte ovanligt att tvisterna har tvärvetenskapliga inslag där kunskaper om branschen, marknaden, teknikområdet etc. är viktigt.  

Känneteckensrätten – skydd av varumärken

En ofta förekommande frågeställning som ger upphov till tvister inom känneteckensrätten är bedömningen av förväxlingsbarhet mellan ett registrerat (och/eller inarbetat) varumärke och ett liknande kännetecken som används av en misstänkt intrångsgörare. Regelverket i allmänhet, och rättspraxis i synnerhet, är omfattande och ger i de flesta fall en god vägledning hur en förväxlingsbedömning ska ske. En annan viktig frågeställning är skyddsomfånget för välkända varumärken. Ytterligare ett intressant område är skyddet för okonventionella varumärken såsom tredimensionella föremål, färger etc.

Patenträtten – skydd av uppfinningar 

Inom patenträtten är det oftast frågor kring skyddsomfång och uppfinningshöjd som skapar konflikter och tvister. Det förekommer även tvister kring frågan om en uppfinning var ny, formaliafrågor vid ansökningsförfarandet samt äganderätten till uppfinningen. Inom området för läkemedelspatent förekommer särskilda frågor kring möjligheterna att få patentförlängning (s.k. tilläggsskydd).

Upphovsrätten – skydd av verk

Upphovsrätten uppvisar en mängd olika frågeställningar som kan ge upphov till tvist men vanligast är frågor kring existensen av en upphovsrätt (som uppstår utan krav på registrering) samt skyddsomfånget. Exempel på ofta förekommande frågor är upphovsrätt till brukskonst (industridesign).

Mönsterrätten – skydd av formgivning

På formgivningsområdet (mönster) som i vissa fall är relaterat till upphovsrätt är tvister mindre vanligt men kan i vissa branscher vara återkommande (t.ex. fordonsindustrin).

Marknadsrätten – skydd mot otillbörlig marknadsföring

marknadsrättens område är det vanligast att tvister uppstår i samband med att någon (konkurrenter, konsumenter eller Konsumentombudsmannen) anser att en viss marknadsföring är vilseledande. Ofta handlar tvister om frågor som gäller påståenden kring produktegenskaper som kan vara vilseledande. Det är även vanligt att tvist uppstår vid produktefterbildning eller renommésnyltning. 

Hantering av gränsöverskridande tvister

En stor del av de tvister som vi hanterar innefattar gränsöverskridande tvistefrågor där våra jurister ingår i ett större team tillsammans med advokater från andra länder. Ett vanligt förekommande exempel är pan-Europeiska eller globala tvister rörande patent, där man tvistar om motsvarande patent i flera länder. Vi har bred erfarenhet av att både projektleda internationella samarbeten och av att agera som lokalt ombud i ett större nätverk av internationella advokatteam. Vi har ett tätt samarbete med internationella kontakter för att underlätta processen.

Så kan vi hjälpa dig med frågor om tvister

Våra jurister agerar regelbundet som ombud vid tvister och har stor erfarenhet från arbete vid domstol. Med vår kapacitet och breda kunskap har vi möjlighet att ta oss an och lösa komplexa tvister på ett effektivt sätt med skräddarsydda team.

 • Vinges expertis sträcker sig inom samtliga immaterialrättsliga områden med internationellt erkända och topprankade experter inom immaterialrätt, marknadsrätt och företagshemligheter.
 • Vi behärskar det processrättsliga regelverket och vi har stor erfarenhet av att processa vid specialdomstolarna för immaterialrätt, Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.
 • Vi försöker alltid identifiera det mest strategiska sättet att hantera en viss process vilket innefattar värdering av frågor som rättsliga argumentationslinjer, bevisning och anlitande av extern expertis.
 • Vi arbetar förebyggande med att undvika eventuella tvister.
 • Vi arbetar effektivt för att lösa uppkomna tvister utan långdragna rättsprocesser.
 • I den mån det är fördelaktigt för vår klient försöker vi hitta kommersiellt rimliga lösningar på uppkommen konflikt.
 • Vi samarbetar över olika rättsområdena med tillgång till exempelvis ekonomiska och arbetsrättsliga experter.
 • Vi har också ett omfattande nätverk med experter inom olika teknikområden.

Jurister med bred erfarenhet av tvistlösning

Vi är en av landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och immaterialrätt. Med omfattande erfarenhet kan vår advokatbyrå bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher. Bland våra klienter finns företag inom livsmedel, konfektion, läkemedel, telekommunikation, mjukvarulösningar, media, energi och tillverkningsindustri.

Våra jurister inom konfliktinriktad immaterialrätt, marknadsrätt och företagshemligheter är sedan många år topprankade och internationellt erkända. Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal svenska och internationella företag i immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister och domstolsprocesser, vilket har bidragit till utvecklingen av svensk immaterialrättslig och marknadsrättslig praxis.

Konfliktlösning innefattar mycket mer än en domstolsprocess som leder till en slutlig dom. Det innefattar i först hand strategiskt och proaktivt arbete för att undvika konflikter. Mycket kan åstadkommas genom att säkerställa ordentliga avtal med anställda, licenstagare och samarbetspartners. Vinge har experter som arbetar med IP-rättsliga avtal men även en större grupp som arbetar med alla typer av kommersiella avtal och kan bistå med såväl avtalsskrivning som förhandling. När tvist väl är ett faktum kan frågor av annat än ren immaterialrättslig karaktär bli aktuella, exempelvis konkurrensrätt, upphandlingsrätt, finansieringsrätt, skatterätt och allmän bolagsrätt. Vinge kan genom sitt fullservicekoncept erbjuda expertis inom samtliga dessa områden. Utöver den kompetens som IP-gruppen har inom tvistelösning samarbetar vi nära med Vinges processgrupp som är specialiserade på andra typer av tvister såväl i allmän domstol som i skiljeförfaranden. Vi sätter alltid ihop ett team som innehar den kompetens som kan behövas i den specifika tvisten. Detta inkluderar även våra ekonomiska experter som kan bidra i arbetet med att beräkna skadestånd. Vi har även en grupp som arbetar med Corporate crime med tidigare erfarenhet inom polis- och åklagarväsendet som kan assistera med viktig kunskap vid beslagsfrågor etc.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot convert null to 'int' because it is a non-nullable value type
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.<>c.<Execute>b__3_10(Object x) in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot convert null to 'int' because it is a non-nullable value type
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.<>c.<Execute>b__3_10(Object x) in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20