Ansvarsfullt och hållbart företagande

Ökad hållbarhet för såväl vår verksamhet som för samhället i stort

Vi driver vår verksamhet för ökad hållbarhet och vill bidra till ett samhälle som är hållbart såväl socialt som miljö- och affärsmässigt. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga för vår verksamhet och där vi kan ha störst påverkan. Vinges hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden:

  • Rådgivning till klienter
  • Internt hållbarhetsarbete
  • Samhällsengagemang 

Rådgivning till klienter

Vi ser det som vår roll att utveckla vår rådgivning för att kunna stötta våra klienter i ESG-relaterade frågor oavsett bransch i en ständigt föränderlig miljö. Vi bidrar genom detta till att med affärsjuridiken som utgångspunkt bredda perspektivet hos våra klienter och tillsammans med dem hitta såväl långsiktigt hållbara lösningar som affärs- och tillväxtmöjligheter. 

Inom nästan samtliga verksamhetsområden har ESG fått en allt större betydelse vilket innebär att hållbarhetsaspekter blir en naturlig del av den juridiska och kommersiella analysen. I vår rådgivning belyser vi ofta frågor kopplade till bland annat arbetsvillkor, miljö och klimat, bolagsstyrning samt antikorruption. Samtidigt utgör många ESG-frågor en betydande utmaning, då det på flera håll ännu saknas tydlig juridik att förhålla sig till. Läs mer om vår rådgivning relaterat till ESG-frågor.

I egenskap av ledande affärsjuridisk advokatbyrå inom tvistlösning har Vinge även en betydelsefull roll i att agera ombud och därigenom säkerställa rätten för våra klienter till rättvis prövning (’access to justice’), vilket är en viktig del av upprätthållandet av rättsstaten.

Internt hållbarhetsarbete

Internt fokuseras vårt hållbarhetsarbete på arbetsvillkor, miljö och klimat samt affärsetik. För att förbli en ledande affärsjuridisk byrå och en långsiktig partner till våra klienter skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta gör vi samtidigt som vi arbetar för att upprätthålla högsta affärsetiska standard, inklusive i våra leverantörsled, och för en framdrift i vårt eget miljö- och klimatarbete.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang tar sikte på samarbeten där vi genom vår kompetens och
expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer kan växa och utvecklas.
Genom vårt samhällsansvar omsätter vi vårt syfte i praktiken – att skapa bestående
effekt för klienter, medarbetare och samhället i stort. Läs mer om vårt samhällsengagemang här.

Vinge är medlem i UN Global Compact

Vårt hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i internationellt accepterade standarder för ansvarsfullt företagande. Vinge är sedan 2018 medlem i FN:s Global Compact och följer i övrigt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt andra relevanta regelverk.

Vi beaktar även Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i vårt strategiska hållbarhetsarbete såväl som i vår rådgivning.

Styrdokument för vår verksamhet – vår uppförandekod

Hållbarhetsfrågor har länge varit av stor vikt för oss och vi har byggt upp ett systematiskt arbete kring frågor avseende exempelvis jämställdhet, arbetsmiljö, miljö och klimat och affärsetik samt upprättat en rad interna policydokument och rutiner.

I och med Vinges ledande roll som rådgivare inom hållbarhet är det även av stor vikt att vi lever som vi lär. Vår uppförandekod är en sammanfattning av de etiska principer som gäller för alla våra medarbetare. För att förtydliga vissa aspekter av uppförandekoden har vi antagit specifika policyer och rutiner inom olika affärsfunktioner.

Med utgångspunkt i uppförandekoden säkerställer vi den bästa rådgivningen till klienter, skapar en god arbetsmiljö för våra medarbetare samt tar ansvar för vår påverkan på samhället i övrigt.

Vinges uppförandekod

Utöver uppförandekoden arbetar vi även utifrån IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers samt Advokatsamfundets rekommendationer om att genomföra FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som bygger på riktlinjer utfärdade av IBA (International Bar Association). 

 

 

Jämställdhet

Vinge satte som första skandinaviska advokatbyrå redan 2014 ett konkret mål för att bli en mer jämställd byrå. Totalt under perioden 2015-2023 utsågs 44 % kvinnor och 56 % män till nya partners på byrån. Vi ser det därför som naturligt att fortsätta med samma mål och utöka det till att innefatta partners och counsels för femårsperioden 2020–2024. Konkreta mål tar oss framåt.

Mångfald

Målet med Vinges mångfaldsprogram är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. För att motivera till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet samarbetar vi med gymnasieskolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Genom att sprida kunskap om vad det innebär att arbeta som jurist, med mentorer för gymnasieskolor och studenter i utsatta områden, vill vi öppna dörren till en framtida juristkarriär för fler unga.

Påverkan i arbetet

Att ge våra medarbetare möjligheter till påverkan i arbetet är en viktig del av vår kultur. Att skapa möjlighet till dialog och inflytande för alla som arbetar på Vinge är därför centralt. Vi vet att vinsterna med att inkludera olika perspektiv och synsätt gör att vår verksamhet utvecklas och att våra samarbeten blir mer dynamiska och innovativa.