Offentlig upphandling

Vinge har lång erfarenhet som rådgivare till såväl leverantörer som till upphandlande myndigheter/enheter. Med lokal närvaro i Sverige och Bryssel står vi till förfogande som del av klientens projektteam eller som rådgivare i enskilda frågor.

Upphandlingsrättslig rådgivning och utbildning

Vi står alltid till tjänst med löpande juridisk rådgivning. Till exempel under förhandlingar, utvärdering av anbud samt vid koncessioner och offentliga och privata samarbeten, så kallade Public‑Private Partnerships som kan röra både svensk rätt och EU‑rätt.

Vi biträder våra klienter i kontakter med Konkurrensverket om klagomål och utredningar, samt i förhållande till EU‑kommissionen vid exempelvis fördragsbrottsklagomål. Vi biträder också klienter i frågor om offentlighet och sekretess och begäran om att få ut allmänna handlingar.

Utifrån våra klienters behov leder vi externa utbildningar och seminarier inom området offentlig upphandling.

Anbuds- och upphandlingsstöd

Vid anbudsförfaranden hjälper vi leverantören att granska förfrågningsunderlaget och utforma eventuella frågor till den upphandlande myndigheten eller enheten. Vi granskar också anbud och andra handlingar innan de skickas till myndigheten eller enheten för att minimera risken för förkastande eller uteslutning.

När vi bistår upphandlande myndigheter eller enheter erbjuder vi rådgivning i upphandlingens alla stadier. Det kan till exempel handla om att formulera upphandlingsdokumenten och olika beslut i upphandlingen eller att kvalitetssäkra upphandlingen från ett legalt perspektiv.  

Domstolsprocesser

Vinge biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter och enheter i mål om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift, om så krävs även inför EU‑domstolen. Vår mycket stora erfarenhet av och kunskap om domstolsprocesser på upphandlingsområdet gör att vi i vår löpande rådgivning kan fokusera tydligt på risker och möjligheter i samband med offentliga upphandlingar.

Vår samlade expertis

Offentliga upphandlingar har genom åren kommit att bli allt mer juridiskt komplicerade. Inte sällan aktualiseras frågor inom andra rättsområden i offentliga upphandlingar. Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla juridiska frågor som kan aktualiseras i samband med offentliga upphandlingar.

Teamet enligt rankinginstituten

‘The public procurement team consists of highly skilled and professional lawyers with broad expertise.’ Legal 500 2022

Relaterade nyheter

Nyhet 17 mars 2023

Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande…

Nyhet 3 februari 2023

Sverige är ett av få EU-länder som inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar.

Nyhet 8 november 2022

Dagne Sabockis har nyligen disputerat med avhandlingen Competition and Green Public Procurement in E…