Varumärken 

Varumärken kan utgöra en av de mest värdefulla tillgångarna för företagens kommunikationsarbete och kan många gånger vara avgörande för företagens konkurrenskraft. Varumärkesrätten är väldigt bred och kan innefatta alltifrån strategiska juridiska överväganden vid utvecklingen av ett nytt varumärkeskoncept eller en ny produkt till hantering och bevakning av befintliga varumärken.

 

Vad är varumärkesrätt?

En central del av varumärkesrätten är förmågan att kunna försvara sina varumärken vid misstänkta varumärkesintrång från konkurrenter. Idag är varumärkesrätten starkt influerad av det europeiska samarbetet och skydd erhålls i huvudsak genom registrering. Det finns både varumärken på nationell nivå och varumärken som omfattar hela EU. Skyddet kan även gälla för oregistrerade varumärken.

 

Strategiska juridiska överväganden vid nya och befintliga varumärken

Strategier, registreringar och bevakning av varumärken är en viktig del av varumärkesrätten. Inför nya satsningar på produktutveckling, nya varumärken och marknadsföring kan förberedande granskningar i olika varumärkesregister ge värdefull information som utgör ett viktigt beslutsunderlag för företagen. På så sätt kan exempelvis ett varumärkesintrång både förebyggas och undvikas eftersom man genom dessa granskningar får reda på om andra aktörer redan har skydd för liknande varumärken.

Även andra varumärkesrättsliga överväganden och bedömningar kan vara viktiga vid framtagandet av ett nytt varumärkeskoncept eller produkt. Till exempel är det klokt att bedöma vilka delar som kan vara skyddsvärda, vilka skyddsformer som bör användas och är lämpliga i förhållande till det specifika konceptet eller produkten. Att se över äganderätten i fråga om de olika delarna av konceptet eller produkten är också en viktig del.   

Förutom skydd av nya varumärken är den långsiktiga hanteringen och bevakningen betydelsefull. Det innefattar bland annat löpande bevakningar av såväl företagens egna befintliga varumärken som av konkurrenters nya varumärkesansökningar.

 

Så kan vi hjälpa ditt företag med varumärkesrättsliga frågor

Med en blandning av unik akademisk spetskompetens och omfattande kommersiell erfarenhet kan våra jurister bidra med rådgivning inom samtliga varumärkesrättsliga frågor. Våra specialister på varumärkesrätt har gedigen erfarenhet av att stödja och representera svenska och internationella företag i varumärkesrättsliga sammanhang inom en rad skiftande branscher. De har även en omfattande kunskap inom frågor som uppstår i samband med utveckling av nya varumärken, koncept och produkter.

Vi hjälper dig med:

  • Inlämning av varumärkesansökningar hos a. Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
  • Bevakning av företagens befintliga varumärken och förnyelse av registreringarna vid behov.
  • Löpande bevakning av konkurrenters varumärkesansökningar som potentiellt kan skada företagens egna varumärken.
  • Strategisk rådgivning om hur företag kan behålla och stärka varumärkens legala och kommersiella värde
  • Löpande arbete med upprätta, granska och förhandla olika varumärkesrättsliga avtal som exempelvis licensavtal, överlåtelseavtal, samexistensavtal, samarbetsavtal och avtal vid större transaktioner.
  • Strategisk juridisk rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet.


Vi på Vinge har ett nära samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen vilket underlättar arbetet vid omfattande globala varumärkesansökningar. Vi har även omfattande erfarenhet av varumärkestvister och anlitas regelbundet som ombud i tvister i domstol och i skiljeförfaranden.

Jurister med omfattande erfarenhet av varumärkesrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning i samtliga varumärkesrättsliga frågor. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar även med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring.

Vinge har framgångsrikt hjälpt ett stort antal svenska och internationella företag i varumärkesrättsliga tvister, både i domstol och skiljenämnd. På detta sätt har vi bidragit till utvecklingen av svensk varumärkesrättslig praxis. Flera av våra jurister har även publicerat rättsvetenskapliga artiklar på varumärkesrättens område och många föreläser regelbundet inom området.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

 

Nyheter

läs alla våra nyheter

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly oc…
18 december 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges…
17 november 2020

Håkan Borgenhäll har av regeringen förordnats som ny ledamot i patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden har antagit Håkan Borgenhäll, delägare och ansvarig för Vinges IP-grupp, som ny…
8 september 2020

uppdrag

se alla våra uppdrag

Vinge har företrätt Lone Star Fund och Stark Group i samband med försäljningen av Stark Group till CVC Capital Partners.

Med huvudkontor i Danmark är STARK Group en ledande B2B distributör av tungt byggmaterial för byggbr…
8 januari 2021

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett v…
16 december 2020

Vinge har företrätt Investindustrial i samband med dess förvärv av Carl von Linnékliniken Gruppen.

Carl von Linnékliniken Gruppen är en ledande fertilitetsklinik i Uppsala som erbjuder bland annat be…
30 november 2020