Sjörätt och sjötransport

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om sjörätt och sjötransporter

Majoriteten av världens varutransporter sker via sjöfart. Sjöfarten är till sin natur internationell och sjörätten – det regelverk som reglerar sjöfarten – är till stor del baserad på internationella konventioner. Ofta är det fråga om olika regler som ska samspela, och de juridiska frågor som uppstår tenderar att många gånger bli komplexa.

De sjörättsliga reglerna har flera funktioner, varav en av de mest centrala är att fördela ansvaret mellan olika aktörer vid en sjötransport. Eftersom ansvarsreglerna i stor utsträckning är tvingande och inte kan avtalas bort, bör man som aktör i branschen säkerställa vad som gäller i en viss situation beroende på i vilken egenskap man agerar. Detta gäller särskilt om man är fartygsägare, redare, befraktare eller lastägare, men kan också vara relevant om man agerar i egenskap av bank, försäkringsbolag eller annan typ av leverantör i transportkedjan.

Olika sjörättsliga regler kan också vara centrala i andra frågor som rör fartyg, men inte transportavtalet. Det kan t.ex. röra sig om frågor om ansvar vid kollisioner och andra skador orsakade av fartyg, fartygstransaktioner (köp och försäljning av fartyg), finansiering av fartyg, sjöfartsstöd, tonnageskatt och frågor om efterlevnad av säkerhets- och miljörelaterade regelverk, t.ex. SOLAS. 

Viktigt att säkerställa att värdet av det transporterade godset är skyddat

Transportörens ansvar för lastskada ger inte alltid fullt skydd för företag som transporterar gods av stora värden. Transportörens rätt att begränsa sitt ersättningsansvar för skada på godset och den relativt korta tid inom vilket ett krav måste framställas är viktiga att känna till för att inte rätten till ersättning ska förloras. Det kräver kunskap och erfarenhet att säkerställa sina rättigheter vid transport av gods, för såväl transportör som transportköpare.

Frågor om sjötransporter som du bör ta ställning till:

  • Finns det tillräckligt försäkringsskydd i företaget för gods som transporteras?
  • Finns interna rutiner för att skyndsamt framställa anspråk till följd av dröjsmål med godsets utlämnande, att godset skadats eller gått förlorat under transporten?

Våra jurister är experter på sjörätt, i synnerhet sjölagen och internationella sjötransporter och dess tillämpning. Vi hjälper såväl transportörer som transportköpare samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter, allt ifrån att ingå transportavtal fram till och med i händelse av att gods går förlorat eller skadas under en sjötransport, eller vid dröjsmål med utlämnande av gods. Vi bistår även med hjälp och rådgivning för både befraktare och bortfraktare i samband med befraktning av fartyg. Vi hjälper också till att tillvarata såväl beställares som transportörers rättigheter i förhållande till myndigheter vid sjötransporter.

Vi lämnar regelbundet juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

  • Upprättande och förhandling av ramavtal för köp eller försäljning av sjötransporter.
  • Hantering av rutiner för köp av transporter med internationell prägel som involverar multimodala transportslag.
  • Rådgivning i ärenden gällande försäljning, registrering och finansiering av fartyg.
  • Rådgivning kring frågor relaterade till sjöfartsstöd och tonnageskatt.
  • Som ombud i tvister rörande sjörätt och sjötransporter i domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid lastskador, kollisioner och andra sjöolyckor, tolkning av konossement och certepartier eller tvister relaterade till regulatoriska krav. Vi har också erfarenhet av arrest av fartyg (kvarstad). Inom tvistlösning har vi också etablerade samarbeten med andra internationella advokatbyråer runt om i världen.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Sjötransporter, särskilt internationella och multimodala, kräver rådgivning som omfattar specialistkompetenser inom andra transportsätt (flygtransporter, vägtransporter och järnvägstransporter).

Utförandet och köp av sjötransporter går därutöver ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom försäkringsrätt, kommersiella avtal, arbetsrätt och internationell handel.

Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >