Transportförsäkring

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om transportförsäkring

Försäkringar har en central roll vid transporter av gods och människor. Inte sällan transporteras stora värden och dessutom kan en transport orsaka stora skador på naturen och annan egendom. Fartyg – vilka står för majoriteten av världens varutransporter –  måste dessutom i de flesta länder kunna uppvisa ett certifikat som visar att det finns en godkänd ansvarsförsäkring för att få anlöpa en hamn. Vidare finns det ofta starka band mellan finansiering och försäkring. Att förstå riskhantering och försäkringsinslaget är avgörande för att kunna agera rådgivare inom sjö- och transporträtt. Sådan förståelse har Vinge.

Inom transporträtten finns olika typer av försäkringar för olika typer av risker

P&I  - Protection and Indemnity

P&I är redarens ansvarsförsäkring. Vinge har erfarenhet från att företräda svenska och utländska P&I klubbar i olika frågor rörande lastskador och annat transportöransvar som faller under P&I försäkringen. Bland annat har vi medverkat i flera uppmärksammande domstolsavgöranden gällande upprättande av begränsningsfonder i Europa. 

Kasko

Vinge hanterar ärenden som rör kollisioner, nautiskt fel och andra slag av kaskoskador. Vi har erfarenhet från att utreda svåra gränsdragningsfrågor gällande bl.a. totalförluster och omfattningen av försäkringstäckningen, bland annat om en kaskoskada har uppstått på grund av ”fel material” eller ”fel i material”. Vi företräder både redare och försäkringsbolag i tvister inför både domstol och dispaschör.

FD&D – Freight, Demurrage and Defence

Sjöförsäkringsbolag hanterar en stor del tvister för sina försäkringstagare själva inom ramen för FD&D försäkringen, som är redarens rättsskyddsförsäkring. Vinge kan tillhandahålla gedigen rådgivning gällande certepartifrågor och olika kommersiella tvister som hör med driften av fartyget att göra då vårt juristteam har lång och omfattande erfarenhet från denna del av sjörätten. 

Varuförsäkring  

Vinge har gedigen kompetens att företräda både varuägare och försäkringsbolag angående frågor som rör varuförsäkring. Inte sällan angår dessa ärenden så kallade multimodala transporter dvs flera transportslag, försäkringsbolagets rätt att föra regresstalan samt transportörens utlämningsansvar.  

Så kan vi hjälpa ditt företag med frågor om transportförsäkring

Våra jurister är experter på alla typer av transportförsäkringar, inklusive P&I, FD&D, Kaskoförsäkring, Transportörsansvarsförsäkring och Varuförsäkring. Vi hjälper såväl transportörer som transportköpare samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter.

 

Vi lämnar regelbundet juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

  • Ingående och förhandling av försäkringsavtal i såväl internationella förhållanden som i rent inhemska förhållanden
  • Utredning och utvärdering av försäkringstäckning vid en inträffad skada
  • Assistans vid anmälan av skada under transportförsäkring
  • Som ombud i tvister rörande transportförsäkring i domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid skador på gods.

 

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Rådgivning i anledning av transportförsäkring går ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom transporträtt, sjörätt, kommersiella avtal, tvistelösning och sanktioner.


Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik, försäkringsrätt och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >