Finstilt

Att ständigt utveckla vårt erbjudande och inte för en sekund tro att vi inte kan göra vårt jobb ännu bättre är en av de saker som driver oss på Vinge. Det ligger i vår natur att ständigt förfina, förbättra, vrida och vända. 

God advokatsed

Som advokater har vi att följa regler om god advokatsed. God advokatsed är ett ramverk för advokaters yrkesetik och framgår av Vägledande regler om god advokatsed. En grundsten är att en advokat är skyldig att vara lojal med sin klient och att inom lagens ramar enbart verka för hans eller hennes bästa. En advokat som inte iakttar god advokatsed kan bli föremål för disciplinära åtgärder. 

Allmänna villkor

Vi tillhandahåller våra tjänster med tillämpning av våra allmänna villkor. Där framgår bland annat vad som gäller beträffande konfidentialitet och arkivering och hur vi förhåller oss till vissa frågeställningar som fakturering och betalning. De upplyser också om våra skyldigheter enligt exempelvis personuppgiftslagen och penningtvättslagen. Villkoren hanterar dessutom frågor kring vårt ansvar.

Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 9 september 2020 eller senare. 

Svenskspråkig version, som regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige
Engelskspråkig version, som regel avsedd för klienter med hemvist utanför Sverige

Integritetspolicy 

Vinge värnar den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. 

Information om Vinges behandling av personuppgifter, se Vinges integritetspolicy

Information om Vinges behandling av personuppgifter i samband med konkursförvaltning, se integritetspolicy för konkursförvaltningsuppdrag.

 

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU-direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Den svenska lagstiftningen har gjort undantag för advokaters rapporteringsplikt. Mot den bakgrunden ska Vinge inte rapportera några arrangemang till Skatteverket om det inte är så att vår klient uttryckligen instruerar oss om att rapportera och i samband med detta befriar oss från tystnadsplikten.

Läs mer om DAC-6 här 

Ansvarsförsäkring

Alla våra jurister omfattas av ansvarsförsäkringar som uppfyller obligatoriska krav.

Uppförandekod 

Vinges uppförandekod syftar till att tydliggöra Vinges värderingar och arbetssätt i hållbarhetsfrågor samt att bygga ett fundament för företagets fortsatta utveckling i att vara en ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör.

Koden baseras på principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Advokatsamfundets riktlinjer.

Uppförandekoden berör:

• respekten för de mänskliga rättigheterna
• främjande av goda arbetsvillkor
• minskad miljöpåverkan  
• affärsetik.

> Vinges uppförandekod

Om vi inte lever upp till dina förväntningar

Om du av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi dig att så snart som möjligt kontakta uppdragsansvarig advokat. Alternativt kan du kontakta vår risk‑ och kvalitetsansvarige delägare på riskandquality@vinge.se. Vill du rikta ett krav mot oss ber vi dig att skriftligen redogöra för de brister du anser föreligger och din förväntade skada. 

Konsumenttvistnämnden

Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information läs mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.