Järnvägstransport

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om järnvägstransporter.

Järnvägstransporter har sedan länge varit ett energisnålt och effektivt sätt att  förflytta varor, och efterfrågan på järnvägstransporter ökar nu i hela Europa, inte minst på grund av den allt viktigare och mer utbredda miljöhänsynen. Den internationella regleringen av gränsöverskridande järnvägstransport är emellertid inte okomplicerad, utan kan tvärtom upplevas som snårig, otillgänglig och stel – vilket i hög grad beror på regelverkets ålder och bakgrund i politiska kompromisser. Detta har också i stor utsträckning påverkat den svenska nationella regleringen av järnvägstransporter, som följaktligen också präglas av komplexitet.

Viktigt att säkerställa att värdet av det transporterade godset är skyddat

Transportörens ansvar för lastskada ger inte alltid fullt skydd för företag som transporterar gods av stora värden. Transportörens rätt att begränsa sitt ersättningsansvar för skada på godset och den relativt korta tid inom vilket ett krav måste framställas är viktiga att känna till för att inte rätten till ersättning ska förloras (bl.a. järnvägstrafiklagen). Det kräver kunskap och erfarenhet att säkerställa sina rättigheter vid transport av gods, för såväl transportör som transportköpare.

Små som stora företag bör ha interna processer för att säkerställa sina rättigheter och skydd av företagets gods under transport.

 

Frågor om järnvägstransporter som du bör ta ställning till:

    • Finns det tillräckligt försäkringsskydd i företaget för gods som transporteras?
    • Finns interna rutiner för att skyndsamt framställa anspråk till följd av dröjsmål med godsets utlämnande, att godset skadats eller gått förlorat under transporten?

Så kan vi hjälpa ditt företag med frågor om järnvägstransporter

Våra jurister är experter på järnvägstrafiklagen och internationella järnvägstransporter (COTIF-CIM konventionen) och dess tillämpning. Vi hjälper såväl transportörer som transportköpare samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter.

 

Vi har stor erfarenhet av rättslig rådgivning kring järnvägstransporter, och kan därför förenkla och tydliggöra de beslutsunderlag i anslutning till järnvägstransport som marknadens aktörer behöver.

Vår rådgivning avser

  • avtals- och offentligrättsliga frågor som uppkommer inför järnvägstransporter, t.ex. förhandling och utformning av ramavtal för transporter
  • biträde i tillståndsfrågor
  • de frågeställningar som kan uppkomma vid utförandet av järnvägstransporter, t.ex. ersättningsanspråk i anledning av incidenter, tågurspårningar, dröjsmål eller godsskador.
  • Vi är en av få advokatbyråer som har erfarenhet av att ha hanterat tvister rörande internationell järnvägstransport i Sveriges Högsta domstol.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Rådgivning gällande järnvägstransporter går ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom försäkringsrätt, EG-rätt, kommersiella avtal, arbetsrätt och internationell handel.

Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >