Granskning av utländska direktinvesteringar (FDI)

Vi hjälper dig med utländska direktinvesteringar

Det säkerhetspolitiska läget har blivit mer komplext de senaste åren. I många länder finns nu regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments – FDI) för att skydda nationella säkerhetsintressen. I Sverige gäller sedan december 2023 lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen).

FDI-lagen innebär att investeringar i företag som är verksamma inom ett stort antal sektorer och områden måste anmälas och godkännas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) innan affären får genomföras.

Både svenska och utländska investerare omfattas av anmälningsskyldigheten. Utöver FDI-lagen finns även en granskningsmekanism i säkerhetsskyddslagen vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.

Vår erfarenhet och spetskompetens säkrar dina affärer

Myndigheternas prövningar enligt dessa regelverk omgärdas av stark sekretess. Praxis från myndigheter och domstolar saknas. För att veta hur myndigheterna agerar och för att kunna ge träffsäker rådgivning är det därför extra viktigt att ha egen erfarenhet av dessa ärenden.

Vinge har stor erfarenhet av att framgångsrikt biträda klienter inför ISP vid granskningar av utländska direktinvesteringar enligt FDI-lagen. Vinge biträder också i frågor kring granskningsmekanismen i säkerhetsskyddslagen vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och andra regulatoriska frågor kopplade till säkerhetsskyddslagen.

Vinge har agerat ombud för utländska och svenska investerare i ett stort antal ärenden inför ISP, inbegripet några av de allra första fördjupade Fas II-granskningarna, förhandlingar kring villkor för godkännande och egeninitierade utredningar hos ISP av redan genomförda transaktioner.

Vinge har ett stort team av jurister med erfarenhet av att framgångsrikt hantera dessa ärenden för våra klienter.

Vad vi kan hjälpa till med:

  • Analys och rådgivning kring om ett företag bedriver verksamhet som omfattas av FDI-lagen eller säkerhetsskyddslagen
  • Analys och rådgivning kring om en viss transaktion medför anmälningsskyldighet till ISP eller till någon av tillsynsmyndigheterna enligt säkerhetsskyddslagen
  • Inledande gränsöverskridande jurisdiktionsanalys avseende i vilka länder en transaktion kan behöva anmälas enligt nationella FDI-regler
  • Upprättande och granskning av avtalsklausuler kopplade till FDI
  • Framtagande av anmälningar av utländska direktinvesteringar till ISP och hantering av processen inför ISP
  • Framtagande av begäran om samråd till tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen och hantering av sådana processer
  • Biträde inför ISP i ärenden rörande utländska direktinvesteringar som inletts på ISPs initiativ
  • Biträde vid överklaganden till förvaltningsdomstolar och regeringen i FDI-ärenden
  • Strategisk rådgivning till klienter i FDI-frågor

Vår praktiska erfarenhet och spetskompetens säkerställer en smidig process och minimerar risker, så att dina affärer kan genomföras på ett tryggt och effektivt sätt.

Läs mer om FDI-lagen

 

Relaterade nyheter

11 april 2024

Den 24 januari 2024 antog Europeiska kommissionen ett paket som identifierar fem nya initiativ i syf…

30 november 2023

Den 1 december träder den nya svenska FDI-lagen i kraft. Vinges kapitel i International Comparative…

13 september 2023

Riksdagen har antagit en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (foreign direct inves…

Relaterade uppdrag

14 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörli…

13 juni 2024

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av…

11 juni 2024

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet…