Nyhet DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

4 juni 2020 Corona/Covid-19

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.

Regelverket trädde ikraft den 1 juli i år.

För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt ska det vara gränsöverskridande och uppvisa åtminstone ett av de kännetecken som indikerar att det kan finnas risk för skatteundandragande. Dessa kännetecken definieras i lagförslaget och har en bred träffyta. Detta innebär att arrangemang (t.ex. en transaktion) som genomförs utan skatteskäl kan träffas av rapporteringsplikt. Det ska även noga noteras att rapporteringsplikten omfattar rådgivare som deltagit i transaktionen och då oavsett om de lämnat skatterättslig rådgivning eller inte.

Advokater i Sverige har en särskild reglerad tystnadsplikt. Den svenska lagstiftningen har därför gjort undantag för advokaters rapporteringsplikt. Mot den bakgrunden ska Vinge inte rapportera några arrangemang till Skatteverket om det inte är så att vår klient uttryckligen instruerar oss om att rapportera och i samband med detta befriar oss från tystnadsplikten. Om klienten inte instruerar oss att rapportera svarar i första hand övriga rådgivare för att transaktionen rapporteras (och i sista hand klienten).  

I de fall vi inte rapporterar ett arrangemang till Skatteverket säger regelverket att vi ska informera klientens andra rådgivare om att de ska rapportera. Enligt Advokatsamfundet kan vi dock inte göra det utan att bryta vår tystnadsplikt. Det innebär att vi inte heller kommer att informera andra rådgivare om deras plikt att rapportera.

Länk: Den nya svenska lagen.

Uppdaterad 2 juli

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020 Corona/Covid-19

Hantering av immaterialrätt under tider av pandemi

Världen har nu vaknat upp till det faktum att rådande pandemi kommer att påverka oss en längre tid. Beräkningar pekar också mot att uppåt 80 procent av ett företags värde kan återfinnas i bolagets immateriella tillgångar. Att anta en aktiv roll i hanteringen och förvaltningen av företagets IP är därför en både gynnsam och avgörande strategi för verksamhetens fortsatta överlevnad.
25 maj 2020 Corona/Covid-19

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs

The outbreak of Covid-19 continues to have a material negative effect on a large number of companies and their businesses on the Swedish labour market and it has also led to considerable fluctuations on the financial markets. Because of these negative effects, businesses may need to proceed with redundancies if proper cost saving options are not implemented. We have summarised a couple of options that employers may want to consider.
15 maj 2020 Corona/Covid-19