Hållbarhetsrapport

Ansvarsfullt företagande integrerat i hela värdekedjan

Som ledande affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Målet för vårt hållbarhetsarbete är att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och individer samt att värna ett ansvarsfullt företagande och en varaktig affärs- och samhällsnytta.

Hållbarhetsarbetet utgår från vår affärsverksamhet – att tillhandahålla den främsta juridiska rådgivningen till våra klienter. Vårt interna hållbarhetsarbete fokuserar i sin tur på de delar där vi bedömer att vi har störst inverkan. Som en del i vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss även i samhällsfrämjande projekt, initiativ och samarbeten där vi genom vår kompetens och expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer växer och utvecklas.

Att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart företagande innebär för oss att agera etiskt, att främja goda intressentrelationer, att vara en ansvarsfull arbetsgivare och att bidra till ett väl fungerande samhälle. Vi tror att det ger en långsiktig affärs- och samhällsnytta som påverkar såväl organisationen som individen.

 

Vinges Hållbarhetsrapport 2023

 

Highlights 2023

Identifiering av ESG-områden med större rådgivningsbehov

Inom ramen för vår ESG-grupp har vi under året genomfört en kartläggning för att identifiera de delar inom ESG-området där våra klienter och näringslivet i stort upplever ett större behov av hjälp och rådgivning. Ett djupgående intervjuarbete har därför inletts för att identifiera de främsta upplevda utmaningarna för att nå hållbarhet i verksamheten.

Inom de kommande åren kommer en betydande mängd ny lagstiftning på området, vilket ytterligare ökar incitamenten till att så snart som möjligt etablera långsiktiga lösningar för de områden man idag upplever som utmaningar i verksamheten.

Vår rådgivning relaterar bland annat till frågor rörande:
• Miljö och klimat
• Arbetsmiljö
• Finansiering
• Transaktioner
• Bolagsstyrning
• Antikorruption
• EU- och konkurrensrätt

Vi tillhandahåller bland annat juridisk stöttning i strategiskt policy-arbete, upprättande av compliance-program, utbildning, due diligence, internutredningar, tvister, krishantering samt i såväl mindre som större ad hoc-frågor. Läs mer om vårt ESG-erbjudande här.

Lansering av Climate Opportunity Group

Under hösten 2023 lanserade vi vår kontorsöverskridande grupp med fokus på att öka värdet i klienternas affär ur klimatperspektiv – Climate Opportunity Group. Gruppen arbetar med allt från framåtsiktande omvärldsbevakning till att identifiera och kommunicera sådant klienter har nytta av att veta eller göra kopplat till klimatmässigt hållbart företagande. Genom framtagande av standardklausuler inom en rad juridiska områden erbjuder vi våra klienter en större tillgänglighet till lösningar som kan bidra till att minska klimatavtrycket i olika situationer.

Införandet av AI-verktyget Harvey

En stor del av året präglades av en mångdimensionell diskussion om AI. Som ett led i att ytterligare förädla vår rådgivning införde vi under slutet av 2023 AI-verktyget Harvey. Verktyget, som implementerats efter en intern testperiod, är utvecklat specifikt för juridiska aktörer på en global marknad.

Vi ser här en möjlighet att kunna skapa en större effektivitet i arbetet, och därigenom ge ännu bättre möjligheter att fördjupa oss i de delar som gör verklig skillnad för våra klienter.

Verktyget väntas också öka vanan av att arbeta med AI-verktyg på bredare front.