Hållbarhetsrapport

Ansvarsfullt företagande integrerat i hela värdekedjan

Som ledande affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Målet för vårt hållbarhetsarbete är att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och individer samt att värna ett ansvarsfullt företagande och en varaktig affärs- och samhällsnytta.

Hållbarhetsarbetet utgår från vår affärsverksamhet – att tillhandahålla den främsta juridiska rådgivningen till våra klienter. Vårt interna hållbarhetsarbete fokuserar i sin tur på de delar där vi bedömer att vi har störst inverkan. Som en del i vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss även i samhällsfrämjande projekt, initiativ och samarbeten där vi genom vår kompetens och expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer växer och utvecklas.

Att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart företagande innebär för oss att agera etiskt, att främja goda intressentrelationer, att vara en ansvarsfull arbetsgivare och att bidra till ett väl fungerande samhälle. Vi tror att det ger en långsiktig affärs- och samhällsnytta som påverkar såväl organisationen som individen.

 

Vinges Hållbarhetsrapport 2022

 

Highlights 2022

Införandet av Dude Diligence

Våren 2022 infördes Dude Diligence som ett tillägg i Vinges due diligence i samband med den stora mängd transaktioner som Vinge medverkar i. Genom tillägget granskas könsfördelning i ledningsgrupp, styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens jämställdhetsmål ser ut. Detta för att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden, men också för att via vår kärnaffär sätta fokus på jämställdhetsfrågan och bidra till ett mer jämställt näringsliv. Sedan Dude Diligence lanserades har den ledande norska advokatbyrån Thommessen gjort en motsvarande lansering på den norska marknaden. Läs mer om Dude Diligence här.


Utveckling av vårt ESG-erbjudande

Hållbarhetsfrågor, ofta benämnda ESG (Environmental, Social & Governance), blir alltmer centrala för våra klienter. Detta samtidigt som såväl reglering som omvärldens förväntningar på redovisning ur ett hållbarhetsperspektiv ökar. Vi ser det som vår roll att ytterligare utveckla och förädla vår rådgivning för att kunna stötta i frågor kopplade till våra klienters ESG-arbete, oavsett bransch, i en ständigt föränderlig miljö.

Vårt ESG-team bildades för att samla den omfattade kompetens och erfarenhet vi har på området. Fokus är att i dialog med våra klienter identifiera potentiella hållbarhetsrisker ur ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv, och hitta såväl långsiktigt hållbara lösningar som affärs- och tillväxtmöjligheter.

Vi tillhandahåller bland annat juridisk stöttning i strategiskt policy-arbete, upprättande av compliance-program, utbildning, due diligence, internutredningar, tvister, krishantering samt i såväl mindre som större ad hoc-frågor.
Läs mer om vårt ESG-erbjudande här.