Våra senaste nyheter

Nyhet

Med medarbetarnas upplevelse av Vinge i fokus

Branschens mest attraktiva företag att arbeta i. Det är Vinges målbild och utgångspunkten i Sofia Steinachers uppdrag som People Experience Partner. En helt ny roll med särskilt fokus på kulturen.
25 mars 2022 Karriär
Nyhet

Insurance Services in Sweden – en översikt 2022

Vinges Försäkringsteam har skrivit en översikt över den reglering av försäkringsmarknaden i Sverige som kan ha störst intresse för utländska försäkringsföretag med verksamhet i Sverige.
24 mars 2022
Nyhet

Visselblåsning – fånga upp interna oegentligheter

Den nuvarande visselblåsarlagstiftningen utökas inom kort att med ett antal nya krav. Företag med 50 eller fler anställda blir då skyldiga att tillhandahålla ett system där misstankar om missförhållanden av allmänintresse kan rapporteras.
23 mars 2022 Hållbarhet/ESG
Nyhet

Uppsägning av statlig tjänsteman efter beslut om att neka godkännande av säkerhetskontroll ogiltigförklaras

Efter att en tjänsteman på Migrationsverket avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerhetsklassad befattning sades tjänstemannen upp på grund av personliga skäl med anledning av att myndigheten beslutat om att inte godkänna säkerhetskontrollen av den anställde. Arbetsdomstolen fann emellertid att uppsägningen av den anställde var ogiltig. Detta då Migrationsverket inte i tillräcklig grad lyckats visa att den anställde inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt, varför det saknats saklig grund för uppsägningen. Eftersom det av utredningen inte framgått att den anställde av säkerhetsskäl inte kunde behålla sin befattning saknade det i sammanhanget betydelse att tjänstemannen avböjt ett erbjudande om omplacering.
17 mars 2022 Rättsfall
Nyhet

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. I utredningen lämnas flera förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Utredningen är nu ute på lagrådsremiss. Därefter kan regeringen välja att lägga fram en proposition där förändringar i diskrimineringsskyddet föreslås, vilket skulle kunna leda till lagändringar under år 2022.
Nyhet

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter och myndigheter att inrätta och hantera så kallade interna respektive externa rapporteringskanaler.
Nyhet

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.
Nyhet

Vad finns det för möjligheter för arbetsgivare att säga upp personal i samband med en verksamhetsövergång?

Utgångspunkten inom svensk arbetsrätt är att arbetsgivare har en vidsträckt rätt att bestämma över sin verksamhet och kontrollera det arbete som ska utföras. Detta inkluderar bland annat att leda arbetet på arbets-platsen och möjligheterna att omplacera eller säga upp personal. Denna arbetsledningsrätt begränsas av ett flertal omständigheter som måste beaktas innan sådana beslut fattas. Bland annat måste det vid uppsägning av anställda föreligga saklig grund enligt 7 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”), och i vissa situationer har arbetsgivare en skyldighet att förhandla med fackliga organisationer enligt reglerna i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (”MBL”).
17 mars 2022 Fördjupning
Nyhet

Avskedande av lagermedarbetare ogiltigförklaras

En lagerarbetare har avskedats då denne, enligt arbetsgivaren, vid flera tillfällen har medverkat till en kollegas våld och trakasserier mot en annan kollega samt även ljugit vid arbetsgivarens utredning av våldet och trakasserierna. Arbetsdomstolen fann att avskedandet av lagerarbetaren var ogiltigt då det inte ansetts bevisat att lagerarbetaren gjort sig skyldig till det som arbetsgivaren påstått.
17 mars 2022 Rättsfall
Nyhet

Högsta domstolens beslut, Mål nr Ö 2343-18

En passagerare som tvingats genomgång en extra säkerhetskontroll och därefter avvisats från flygplanet har beviljats diskrimineringsersättning om 10 000 kr av flygbolaget men utan att flygbolaget medgett att passageraren utsatts för diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har därför yrkat att Högsta domstolen (HD) ska fastställa att diskriminering har skett. I ett förhandsavgörande från EU-domstolen så meddelade domstolen att nationella domstolar inte kan pröva yrkande om fastställelse att diskriminering har skett när svaranden vitsordar att betala den begärda ersättningen utan att medge att diskriminering har skett. HD konstaterade att ett sådant kategoriskt och reservationslöst vitsordande hade skett av flygbolaget varför det saknades skäl att pröva och fastställa att diskriminering skett av passageraren. Däremot avger HD ett särskilt yttrande där de lyfter ett flertal processrättsliga frågor beträffande det motsatsförhållande som uppkommer mellan möjligheten att vitsorda diskrimineringsersättningen utan att fastställa att diskriminering skett, något som faller på lagstiftaren att ta ställning till.
17 mars 2022 Rättsfall
Nyhet

Sanctions update 16 March 2022

Further to our previous sanctions updates we herewith provide a further update of recent sanctions developments:
16 mars 2022
Nyhet

Sanctions result in counter-measures by Russia in the IP sector

While the EU, UK, and the US have issued sanctions against Russia and Belarus in response to Russia’s invasion of Ukraine, in response thereto Russia has started the evaluation of possible counter-measures in order to ensure the functioning of the internal market. What are those measures and how can they affect Swedish companies’ IP assets in Russia?
16 mars 2022
Nyhet

Visselblåsning, internutredning och compliancerisker

Vi erbjuder nu en seminarieserie i tre delar, där du guidas genom den nya visselblåsarlagen, internutredningar och hantering av compliance-risker. Du får här möta våra specialister inom compliance, arbetsrätt och internutredningar och får samtidigt chansen att få svar på dina frågor.
15 mars 2022 Hållbarhet/ESG
Nyhet

Sanctions update including counter measures by Russia

Further to our previous sanctions updates we herewith provide a further update of recent sanctions developments:
11 mars 2022
Nyhet

Inga ryska uppdrag

Vinge har ingen närvaro i Ryssland och vare sig någon rysk eller belarusisk affär, med bara enstaka uppdrag från ryska klienter de senaste åren.
9 mars 2022
Föregående Nästa