Nyhet

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Bakgrunden till förslagen är att regeringen sett ett behov av författningsändringar som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av mindre fel från arbetsgivaren. Därtill föreslås att en ny grund gällande uppehållstillstånd införs för att förenkla processen för att högkvalificerade personer ska få arbeta i Sverige. Man vill dessutom motverka vad som kallas för kompetensutvisningar och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Syftet med förslagen är att komma åt problemen med kompetensbrist inom flera områden och samtidigt säkerställa att Sverige som land inte förlorar i attraktionskraft på grund av utvisningar efter försumbara felaktigheter.

Som ett led i att öka Sveriges förmåga att attrahera hög internationell kompetens inkluderar lagförslaget ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka möjligheterna för att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Kraven är att personen i fråga har slutfört studier som motsvarar examen på avancerad nivå, har förmåga att försörja sig under tillståndstiden samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Är dessa rekvisit uppfyllda har en person möjlighet att få ett tillfälligt uppehållstillstånd om högst 9 månader och ska sedan ha möjlighet att utan att behöva lämna Sverige ansöka om uppehållstillstånd för arbete och arbetstillstånd.

Utöver ovan inkluderar propositionen bl.a.:

  • Att det ska krävas bindande anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd, till skillnad från tidigare regler som enbart krävde anställningserbjudande,
  • Att tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete inte på samma sätt som tidigare ska återkallas vid mindre avvikelser eller om det i övrigt inte framstår som skäligt,
  • Att försörjningskrav införs för anhöriga till arbetstagare som erhåller arbetstillstånd,
  • Att arbetsgivare kan bli ålagda att anmäla förändringar som leder till mindre förmånliga anställningsvillkor än tidigare.

 

Riksdagen röstade den 20 april 2022 igenom regeringens förslag och lagändringarna trädde ikraft från och med den 1 juni 2022.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter