Våra senaste nyheter

Nyhet

Utredning om EU:s omtalade minimilönedirektiv har presenterats

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilönedirektivet. Häri klargörs att eftersom Sverige uppfyller direktivets krav i stor utsträckning, blir de omedelbara följderna av genomförandet små. Detta har emellertid inte dämpat missnöjet bland minimilönedirektivets kritiker.
23 maj 2024
Nyhet

Etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsform som är delvis statligt subventionerad och som bland annat syftar till att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden i anställning. Vilka branscher och yrken som öppnas upp för etableringsjobben styrs av kollektivavtal på förbundsnivå.
23 maj 2024
Nyhet

Regeringens utredning om EU:s lönetransparensdirektiv presenteras i maj

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presenteras. Därefter dröjer det ytterligare två år innan direktivet ska vara införlivat i svensk rätt. Syftet med direktivet är att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor, men exakt hur det kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden är ännu oklart.
23 maj 2024
Nyhet

Kollektivavtalsfrågan i rampljuset efter förhandlingar och konflikter

Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder har fått stort medialt utrymme senaste tiden och blivit ett ämne för diskussion och debatt. Med varje avtalsrörelse följer vanligtvis ett medialt fokus på förhandlingar och nya kollektivavtal men de senaste månadernas uppmärksamhet kan främst tillskrivas förhandlingar och konflikter hos ett fåtal stora aktörer, däribland Tesla, eller TM Sweden AB som Teslas svenska dotterbolag heter, och IF Metall.
23 maj 2024
Nyhet

Arbetsgivaren hade rätt att säga upp polisman med nedsatt arbetsförmåga efter stroke – ingen diskriminering eller brott mot LAS förelåg – AD 2024 nr 12

En polis blev uppsagd från sin tjänst efter att hans arbetskapacitet hade minskat avsevärt och då han inte längre kunde utföra arbetsuppgifter av relevans för sin arbetsgivare, Polismyndigheten. Denna försämring i arbetsförmåga berodde på att polismannen hade drabbats av en stroke. Polisförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd och diskrimineringsersättning för sin medlems räkning. Förbundet hävdade att Polismyndigheten hade brustit i sitt ansvar att anpassa arbetsförhållandena, omplacera och erbjuda rehabilitering, samt att medlemmen hade blivit diskriminerad genom att bli uppsagd utan saklig grund (enligt tidigare lydelsen i lagen om anställningsskydd) och utan att arbetsgivaren hade vidtagit rimliga åtgärder för att anpassa arbetsplatsen. Arbetsdomstolen kom fram till att uppsägningen var sakligt grundad och att Polismyndigheten inte hade överträtt diskrimineringslagstiftningen genom att säga upp polismannen. Polisförbundets talan skulle därmed avslås.
23 maj 2024
Nyhet

Framtiden för vaccinationskrav efter Arbetsdomstolens dom

Även om pandemin, coronatest och vaccinationskrav på arbetsplatsen för många ter sig som ett avlägset minne, har ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 2023 nr 75) aktualiserat frågan om arbetsgivarens skyldigheter och möjlighet att ställa vaccinationskrav på arbetsplatsen. Vad innebär avgörandet och vilka situationer kan fallet resultera i? I denna fördjupningsartikel kommer vi att med avstamp i AD 2023 nr 75 utforska de juridiska ramarna och diskutera hur man som arbetsgivare kan navigera i frågan.
23 maj 2024
Nyhet

Vinge topprankat inom 18 områden i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.
28 mars 2024
Nyhet

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden, samt som Leading Firm och ett betydande antal individuella rankingar.
14 mars 2024
Nyhet

Vinge förstärker inom arbetsrätt

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor. Sam har mångårig erfarenhet från det arbetsrättsliga området från såväl advokatbyråer som större bolag inom energi- och techsektorn.
5 september 2023
Nyhet

Skador vid arbete hemifrån ansågs inte vara arbetsskador – HFD mål nr 441-22 och 3375-22

Två arbetstagare drabbades av tandskador i samband med att de arbetade hemifrån och uppsökte vård. Därefter ansökte de om ersättning för sina vårdkostnader i enlighet med arbetsskadeförsäkringen. Även om hemarbetet hade skett på uppmaning av deras respektive arbetsgivare ansåg Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) att skadorna inte kunde klassas som arbetsskador eftersom de var hänförliga till privatlivet. Skadorna omfattades därför inte av arbetsskadeförsäkringen och ansökningarna om ersättning avslogs.
29 juni 2023
Nyhet

Arbetstagarsidan har påstått att uppsägningshandling är förfalskad. AD har bland annat uttalat sig om bevisbördan – AD 2023 nr 18

Svenska Byggnadsarbetareförbundet väckte talan i Arbetsdomstolen och begärde skadestånd för sin medlems räkning med påstående om att arbetsgivaren upprättat en falsk uppsägningshandling. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren hade gjort det åtminstone övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen var äkta och styrkt att arbetstagaren överlämnat den till arbetsgivaren. Svenska Byggnadsarbetareförbundets talan skulle därmed avslås.
29 juni 2023
Nyhet

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd

Huvudregeln är att lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) ska tillämpas på samtliga anställningar i Sverige. Det finns dock uttryckliga undantag i LAS som undantar vissa personer från merparten av bestämmelserna. Ett av dessa undantag tillerkänns arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Men hur vet man egentligen om en person är i företagsledande ställning? Vad är avgörande för bedömningen av om undantaget är tillämpligt? Konsekvenserna av att en arbetstagare inte omfattas av LAS är bland annat att anställningen kan sägas upp utan att hänsyn behöver tas till de lagstadgade uppsägningstiderna och att kraven på sakliga skäl för uppsägning inte gäller. Tillämpningen av undantaget får alltså avgörande betydelse för anställningsvillkoren vilket belyser vikten av att landa rätt i bedömningen. Kriterierna för att avgöra vem som är företagsledande i ett bolag har nyligen berörts i ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2023 nr 24. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de faktorer som Arbetsdomstolen lyfter fram och beröra vad som är viktigt att ha med sig vid bedömningen av om en arbetstagare ska anses omfattas av LAS tillämpningsområde.
29 juni 2023
Nyhet

Intensiva förhandlingar under avtalsrörelsen 2023 har resulterat i ett rekordhögt märke

Under avtalsrörelsen 2023 har arbetsgivarorganisationer och fackförbund omförhandlat ca 450 olika kollektivavtal.
29 juni 2023
Nyhet

Vild strejk – lokförare stämda av arbetsgivaren

Lokförare inom Stockholms pendeltåg har stämts av sin arbetsgivare på grund av att lokförarna gick ut i en så kallad vild strejk.
29 juni 2023
Nyhet

Tidöpartierna föreslår höjt lönekrav för arbetstillstånd

Den 4 maj 2023 presenterade Tidöpartierna förslaget att inkomstgränsen för att erhålla arbetstillstånd höjs från dagens 13 000 kronor i månaden till 26 560 kronor i månaden.
29 juni 2023
Nästa