Uppdrag

Vinge företräder Ellevio i förvärv av Edsbyns Elnät AB och bud på AB Edsbyns Elverk (publ)

27 september 2021

Vinge företräder Ellevio och dess koncernbolag i förvärvet av Edsbyns Elnät AB från AB Edsbyns Elverk (publ) och i Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Budet rekommenderas av Edsbyns Elverks styrelse och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. Acceptansperioden för budet avslutas 22 oktober.

Försäljningen av Edsbyns Elnät AB är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i Edsbyns Elverk. Uppköpserbjudandet är villkorat av bl.a. att relevanta ändringar sker i Edsbyns Elverks bolagsordning för att möjliggöra överlåtelser av A-aktierna utan hembud.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka en miljon kunder och 500 anställda. Ellevio ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Vinges team bestod av bl.a. ansvarige delägaren Peter Sundgren (Energi/M&A) tillsammans med delägaren David Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A).

För mer information, vänligen se: https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2021/september/ellevio-lamnar-nytt-bud-pa-edsbyns-elverk/

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022