Nyhet

Regeringen fattar beslut om ändringar i reglerna om cabotagetransporter

Regeringen har beslutat att genomföra ändringar i regelverket rörande förutsättningarna för utländska åkeriers godstransporter i Sverige och ansvaret för beställare av sådana transporter. Regeringens beslut har föranletts av dom om beställaransvar och cabotage från Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål B 3209-20, den 5 maj 2021.

Ändringarna som träder i kraft redan den 1 december 2021 innebär i korthet att

i) det preciseras under vilka förutsättningar 1 cabotagetransport kan innefatta flera lossnings- respektive lastningsställen,

ii) sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna om cabotagetransporter höjs till 60 000 kronor och

iii) det straffrättsliga ansvaret för beställare av transporten inträder redan när den olagliga transporten är under utförande, och inte som tidigare när ifrågavarande transport "har utförts".