Nyhet

Regeringen fattar beslut om ändringar i reglerna om cabotagetransporter

2 november 2021

Regeringen har beslutat att genomföra ändringar i regelverket rörande förutsättningarna för utländska åkeriers godstransporter i Sverige och ansvaret för beställare av sådana transporter. Regeringens beslut har föranletts av dom om beställaransvar och cabotage från Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål B 3209-20, den 5 maj 2021.

Ändringarna som träder i kraft redan den 1 december 2021 innebär i korthet att

i) det preciseras under vilka förutsättningar 1 cabotagetransport kan innefatta flera lossnings- respektive lastningsställen,

ii) sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna om cabotagetransporter höjs till 60 000 kronor och

iii) det straffrättsliga ansvaret för beställare av transporten inträder redan när den olagliga transporten är under utförande, och inte som tidigare när ifrågavarande transport "har utförts".

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021