Nyhet

Vinge i topp när transaktionsåret 2020 summeras

Efter en period av turbulens blickar vi tillbaka på ett 2020 som trots rådande osäkerhet inneburit ett mycket starkt år. När fjolåret summeras i Mergermarkets rapport ser vi tillbaka på ytterligare ett år med hög aktivitet, där Vinge tar förstaplatsen för såväl antal transaktioner som transaktionsvärde i Sverige.

2020 blev ett år med mycket hög aktivitet, särskilt under årets senare del då marknadsläget stabiliserats. Efter rekordåret 2019 började året i normal takt, med en viss förväntan om avmattning. När pandemin slog till stannade en stor del av transaktionerna av, för att sedan återupptas och ta hög fart under de följande månaderna. Vi kan nu se ett gynnsamt läge i ett antal branscher, som inte påverkats av de senaste månadernas turbulens. Vi kan också se hur ett flertal trender från föregående år ser ut att hålla i sig under 2021.

Transaktionsaktivitet under året som gick

Under april-maj låg fokus för en stor del av våra klienter på att värna verksamhetens affär och finansiering till följd av pandemin, vilket gav lägre aktivitet inom M&A. Från juni har läget sedan kommit att normaliseras och gå stadigt uppåt, för att under hösten nå en betydande intensitet med ett mycket stort antal affärer. Under de senaste månaderna har vi också kunnat se många publika bud.

 

”Vi har sett en väldigt stark höst med ovanligt hög transaktionsaktivitet, där marknaden tog igen den nedgång som vi sett under första halvåret. Vi har kunnat se en stark aktivitet inom såväl venture capital, small, mid och large cap. Det är särskilt positivt att notera att även large cap haft hög aktivitet, som varit den typ av transaktioner som haft ett särskilt stort tapp under första halvåret. Med ett stort antal mandat som antingen pågår eller är på väg att starta upp, ser den höga aktiviteten ut att fortsätta under första halvåret av 2021”, beskriver Jonas Bergström, delägare och Head of M&A.  

 

Vinge har under 2020 anlitats i 96 transaktioner till ett sammanlagt värde av 22 miljarder USD samt vid sju noteringar på huvudlistan. Detta är den högsta siffran för såväl antal transaktioner som transaktionsvärde bland affärsjuridiska byråer i Sverige 2020.

 

vingeitoppdealcount2020

 

Branscher med särskilt hög M&A-aktivitet

För såväl IT/Tech som hälsa/sjukvård/läkemedel har det varit ett gynnsamt år med hög aktivitet, men också för branscher med betydande stabilitet, såsom mark och anläggning samt installation, återvinning och avfallshantering, som inte påverkats negativt av pandemin.

Christina Kokko, delägare och en av Sveriges främsta transaktionsjurister, lyfter särskilt fram ’buy and build’ som fenomen i några av årets mest intressanta affärer:

”Vi har under året sett flera spännande affärer av särskilt intresse, där en trend är buy and build, det vill säga att Private Equity i mid market-segmentet gör plattformsinvesteringar, och sedan förvärvar ett antal mindre bolag och bygger ett riktigt stort bolag. Dylika affärer har vi gjort för ett antal klienter under året. Här har exempelvis mark, bygg- och installationsmarknaden hög aktivitet.”

Vilka andra trender ser vi på transaktionsmarknaden?

”De trender vi sett under föregående år ser ut att hålla i sig. Vi har mycket privat och publik M&A i pipeline för våren men också många börsintroduktioner. Branscherna är fortsatt IT/Tech samt hälsa/sjukvård/läkemedel men också fintech, installation, anläggning samt alla typer av energirelaterade transaktioner. Vi kan överhuvudtaget se en väldig bredd.”

Kapitalmarknad och publik M&A

Även inom publik M&A har aktiviteten varit hög under året, trots rådande osäkerhet. Efter nedgången i mars skedde en snabb återhämtning på börsen, med stor sannolikhet delvis driven av stimulansåtgärder. Vi har kunnat se en bra mix av kapitalanskaffningar, börsnoteringar och publik M&A, samt även andra strategiska affärer i publik miljö.

Jesper Schönbeck, delägare och Head of Capital Markets and Public M&A, lyfter särskilt fram konsolideringen i fastighetssektorn, tillväxt inom e-handel och finansiering av besöksnäringen som trender under 2020. Året har också bjudit på en rad affärer av särskild betydelse och intresse:

”Vi har fått se många intressanta affärer som är både stora, har mix av aktier och kontanter som vederlag och innehåller gränsöverskridande element. Bland dessa är SBBs bud på norska Entra, EQTs bud på Recipharm och Alfa Lavas bud på finska Neles några av de som stått ut särskilt.”

Vad har vi att vänta på kapitalmarknaden inför stundande vår?

”Vi ser ett fortsatt högt noteringstryck och många grundarledda bolag med en relativt begränsad utförsäljning av befintliga aktier. Här blir börsnotering en form av del-exit snarare än anskaffning av kapital. Vi ser också en trend med fler strategiska affärer i publik miljö och ytterligare finansiering i aktiemarknaden.”, säger Jesper Schönbeck.