Uppdrag

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av We Select

9 juni 2022

Vinge företräder Procuritas Capital Investors i samband med förvärvet av en majoritetsandel i The We Select Company AB ("We Select"), en snabbväxande digital rekryteringsplattform. Nyckelpersoner inom bolagets ledning kommer att behålla en betydande ägarandel efter transaktionen.

We Select grundades 2011 som ett traditionellt rekryteringsföretag. Efter att ha lanserat sin digitala rekryteringsplattform 2016 förändrade företaget snabbt sin affärsmodell och fokuserade helt på det snabbt växande rekryteringssegmentet - sociala medier. We Select hjälper företag att attrahera och anställa topptalanger genom att kombinera strategisk Employer Branding, datadriven jobbannonsering och automatisk kandidathantering i en smart plattform.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Johansson, Carl Sander, Linus Adolfsson (M&A), Seyran Sahin, Karl-Gustaw Tobola (bank och finans), Elin Broman (arbetsrätt), Arvid Axelryd, Anna Högsten (IP), Lisa Hörnqvist (IT & GDPR), Kristoffer Sällfors (offentlig upphandling) och Anna Ekdahl Roos (projektassistent).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022