Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband förvärv av bolåneportfölj, övertagande av säkerställda obligationer och upprättande av certifikatprogram

15 februari 2022

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med dess förvärv av merparten av Ålandsbankens svenska bolåneportfölj om SEK 10.5 miljarder och dess simultana övertagande av Ålandsbankens emitterade säkerställda obligationer om SEK 7.5 miljarder. Vinge har även biträtt Borgo med upprättandet av dess program för emission av företagscertifikat denominerade i SEK eller EUR, med ett totalt rambelopp om SEK 10 miljarder.

Förvärvet av bolåneportföljen är en fortsättning på det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Borgo. Inom samarbetet är Borgo kreditgivare, och ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken samt Sparbanken Syd kreditförmedlare, med förmedling av bolån under egna varumärken och med egna erbjudanden

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Joacim Rydegård och Carl Fredrik Wachtmeister (M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller (Bank och Finans) samt Caroline Krassén (Financial Services).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022