Nyhet

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som mål att säkerställa att arbetstagarna i Europeiska unionen skyddas med tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard, vilket i sin tur kan leda till ett minskat lönegap mellan könen, ökat skydd för arbetstagare och ökat incitament till att arbeta.

Direktivet ska säkerställa en skälig levnadsstandard även för låginkomsttagare och målet med ramverket är att bidra till en rättvis, inkluderande och motståndskraftig återhämtning efter Covid-19 samt minska fattigdomen inom den Europeiska unionen. Direktivets syfte är att fastställa en ram på unionsnivå för att säkerställa både att minimilönerna sätts på en lämplig nivå och att arbetstagarna får tillgång till minimilöneskydd, i form av en lagstadgad minimilön eller löner som sätts enligt kollektivavtal. Arbetsmarknadens parter måste delta i förfarandet med att fastställa och uppdatera lagstadgade minimilöner. Vidare innebär direktivet att kollektivavtalen ska stärkas i länder där mindre än 80 procent av arbetstagarna omfattas av sådana. Därutöver ska direktivet säkerställa en rätt till prövning för arbetstagare, deras företrädare och fackföreningsmedlemmar om reglerna kränks.

Vi har i tidigare nyhetsbrev, här och här, rapporterat om vad implementeringen av direktivet kan få för konsekvenser för svensk lag. Svenska politiker och företrädare för arbetsmarknadens parter har varit kritiska till EU-direktivet som de menar kan få förödande konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på arbetsmarknadens parters överenskommelser om lönenivåer istället för lagstadgade minimilöner. Under sommaren nådde EU-parlamentet och ministerrådet en kompromiss i frågan som innebär att den svenska modellen undantas direktivets bestämmelser. Vad det betyder i praktiken återstår att se men enligt den avgående arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer direktivet därmed inte resultera i några krav på förändringar i svensk lagstiftning eller hur vi beslutar om löner i Sverige.