Nyhet

EU håller omröstning om minimilöner

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

EU-kommissionen har presenterat förslag till direktiv om minimilöner respektive förslag till direktiv om lönetransparens. Enligt EU-parlamentet är många av de minimilöner som i dag finns i de olika EU-länderna inte tillräckliga för att täcka rimliga levnadskostnader.

Arbetsmarknadsområdet har varit en het agendapunkt inom EU de senaste åren och förslag till direktiv om minimilöner respektive direktiv om lönetransparens har varit ett sätt att stärka arbetsmarknaden. Syftet med reglerade minimilöner och krav på lönetransparens är bland annat att minska löneglappet mellan olika kön, skydda arbetstagare och öka incitamenten till att arbeta. Direktiven föreslår reglerade minimilöner i samtliga EU-medlemsstater – antingen genom lagreglerade lägsta löner eller genom kollektivavtal – samt att EU-medlemsstaterna inför metoder för att bedöma när löneskillnader inte är sakliga.

Torsdagen den 11 november 2021 röstade Europaparlamentets utskott i fråga för att införa reglerade minimilöner i hela EU. Coronapandemin har än mer belyst behovet av rättvisa minimilöner. Idag varierar minimilönerna kraftigt inom EU och i flera medlemsländer anses de inte vara tillräckliga för att täcka vanliga levnadskostnader. Det är framförallt inom yrken så som vård och omsorg och städtjänster som minimilöner är vanligast och enligt EU-parlamentet är närmare 60 procent av de personer som har minimilöner kvinnor. Hur lagförslaget påverkar den svenska kollektivavtalsmodellen återstår att se eftersom samtliga arbetstagare i Sverige inte täcks av kollektivavtal samtidigt som Sverige inte heller har en lagstadgad minimilön.

Förutsatt att utkastet till förhandlingsmandat inte bara godkänns av Europaparlamentets utskott i fråga, utan även plenarförsamlingen, är nästa steg att påbörja förhandlingar med rådet om hur lagstiftningen ska utformas.

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräva att deltagare uppvisar vaccinationsbevis.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs med anledning av den ökade spridningen av Covid-19. Dessutom har Folkhälsomyndigheten meddelat nya rekommendationer för arbetsplatser.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten. LO var kritiska till förslaget men har nu svängt i frågan.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter