Nyhet

Arbetsmiljön i fokus

Åklagarmyndigheten flaggar för att antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren.

På uppdrag av regeringen startades under 2018 ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter, däribland Polismyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket, i syfte att motverka brott mot arbetsmiljölagstiftning i Sverige. Samarbetet går bland annat ut på att myndigheterna ska samordna planering och genomförande av myndighetsgemensamma kontroller, sprida kunskap om ämnet till allmänheten samt ta fram metoder för att lättare upptäcka och förhindra arbetsmiljöbrott. Åklagarmyndigheten menar att det ökade antalet lagförda brott till stor del är en konsekvens av det effektiva samarbetet.

Alla arbetsgivare, stora som små, har en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en arbetsplats där de anställda trivs, håller sig friska och känner sig trygga. Arbetsmiljölagstiftningen handlar inte bara om att åtgärda problem när de väl uppstår utan också om att arbetsgivaren på en daglig basis ska förebygga och åtgärda eventuella risker i förhållande till arbetet som utförs på arbetsplatsen.

Vi på Vinge bistår arbetsgivare med bland annat:

  • Utbildningar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar
  • Upprättande, översyn och revidering av antagen arbetsmiljöpolicy
  • Handlingsplaner vid förekomsten av trakasserier, sexuella trakasserier och/eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen
  • Rådgivning i samband med sjukdom, anpassnings- och rehabiliteringsarbete
  • Rådgivning vid arbetsplatsolyckor