Uppdrag

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

3 september 2021

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bolaget Agent Video Intelligence Ltd för en köpeskilling om cirka 580 MSEK. Köpeskiliingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i Irisity. Tillträdet är villkorat av Irisitys extra bolagsstämma beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om en apportemission.

I anslutning till transaktionens slutförande biträdde Vinge Irisity med en riktad nyemission som genomfördes som en accelererad bookbuilding arrangerad av Erik Penser Bank till en teckningskurs om 49 SEK. Irisity tillfördes 130 MSEK före emissionskostnader.

Vinges team bestod av Anders Strid, Anna Ståhlklo (M&A), Edin Agic (ECM) och Adrian Filipovic (ECM). S. Horowitx&Co agerade legalt ombud i Israel i samband med förvärvet.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022