Nyhet

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda, ofta benämnt som korttidsstöd. Från och med den 1 april 2022 tog Skatteverket över hanteringen av stödet från Tillväxtverket.

Arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kommer även fortsättningsvis, trots att samhället inte längre påverkas i lika stor utsträckning av covid-19, i vissa fall kunna söka stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda.

Arbetsgivarens ekonomiska svårigheter ska bero på omvärldshändelser som inte kunnat förutses eller undvikas. Stödet ges till i övrigt välmående verksamheter och innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i såväl arbetstid som lön medan staten täcker upp för delar av lönekostnaderna.

Stödnivåerna framöver kommer inte att vara samma som de tillfälliga nivåer som förekom under pandemin. Dessutom så tar Skatteverket över hanteringen av stödet från Tillväxtverket, men Tillväxtverket kommer även fortsättningsvis att hantera de ansökningar om stöd som gjordes fram till och med den 31 mars 2022.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).