Nyhet

Skatteverket har tagit över hanteringen av stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har många bolag erhållit statligt stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda, ofta benämnt som korttidsstöd. Från och med den 1 april 2022 tog Skatteverket över hanteringen av stödet från Tillväxtverket.

Arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kommer även fortsättningsvis, trots att samhället inte längre påverkas i lika stor utsträckning av covid-19, i vissa fall kunna söka stöd för lönekostnader kopplade till korttidsarbete för anställda.

Arbetsgivarens ekonomiska svårigheter ska bero på omvärldshändelser som inte kunnat förutses eller undvikas. Stödet ges till i övrigt välmående verksamheter och innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i såväl arbetstid som lön medan staten täcker upp för delar av lönekostnaderna.

Stödnivåerna framöver kommer inte att vara samma som de tillfälliga nivåer som förekom under pandemin. Dessutom så tar Skatteverket över hanteringen av stödet från Tillväxtverket, men Tillväxtverket kommer även fortsättningsvis att hantera de ansökningar om stöd som gjordes fram till och med den 31 mars 2022.