Nyhet

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Under våren 2022 har förslaget varit ute på remiss. I remissvaren går det bl.a. att läsa att Diskrimineringsombudsmannen i huvudsak tillstyrker utredningens förslag och uttrycker att förslaget innebär att man kommer att komma tillrätta med flertalet av de brister som i nuläget finns i lagstiftningen. Även Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget och anför bl.a. att man delar uppfattningen att förslaget kommer att stärka skyddet för arbetstagare, avseende såväl diskriminering som trakasserier och sexuella trakasserier.

Remissrundan avslutades den 10 maj och nu ska beslut tas om en proposition ska läggas fram med förslag på förändringar inom diskrimineringsskyddet, med stöd i, och beaktande av, de synpunkter som lämnats i remissvaren.