Nyhet

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal domar har refererats sedan sommaren.

Vår teori om orsakerna till detta är att arbetsgivare avvaktat att vidta rättsliga åtgärder tills de nya ändringarna i LAS och andra lagar trädde i kraft den 1 oktober. Dessutom är vår erfarenhet att det startades färre tvister under pandemin. Sedan ändringarna i LAS trädde i kraft kvarstår inte en anställd i anställning under tvist om en uppsägnings ogiltighet. Vid arbetsbristuppsägningar har arbetsgivaren en större frihet att undanta anställda från turordningen då det inte längre finns något krav på bolagets storlek för att undanta anställda som är av särskild betydelse för verksamheten. Arbetsgivaren får genom de nya reglerna undanta tre anställda från turordningen.

Vad som också kan ha påverkat den låga aktiviteten är att Arbetsdomstolen tidigare varit en ordförande kort efter att tidigare ordförande Jonas Malmberg tillträdde som justitieråd i Högsta domstolen den 1 maj 2022. Den 1 november tillträdde Lars Dirke, tidigare lagman i Svea Hovrätt, som ordförande i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är därmed numera fulltalig och förhoppningsvis kommer vi få se fler domar refereras från domstolen framöver.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter