Nyhet

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.

Under de senaste åren har arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Bland annat organiseras arbetet på nya sätt då det är vanligt att viss typ av arbete läggs ut på uppdragstagare, egenföretagare och frilansare. I dessa situationer är det viktigt att tydliggöra oklart vem som har arbetsmiljöansvaret för arbetet. Bland annat därför gav regeringen i juni 2021 en särskild utredare uppdraget att se över hur arbetsmiljöansvaret bör utformas framöver för att alla på arbetsmarknaden ska tillförsäkras en säker arbetsmiljö. 

I utredningen föreslås bland annat att en uppdragsgivares arbetsmiljöansvar bör utvidgas och i vissa fall omfatta egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer. Ansvaret ska inträda i det fall som uppdragsgivaren har ett huvudsakligt inflytande över arbetsmiljön. Om förutsättningarna för att ansvaret ska inträda är uppfyllda, får uppdragsgivaren skyldigheter i förhållande till arbetsmiljön som påminner om en arbetsgivares. Bland annat innebär det att en uppdragsgivare blir skyldig att genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minska identifierade risker för ohälsa och olycksfall. Skyldigheten som utredaren föreslår kan liknas med det ansvar som den som hyr in arbetskraft, enligt den nuvarande regleringen har.

 

 

Relaterade nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal domar har refererats sedan sommaren.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter