Nyhet

Nya regler om arbetsgivares informationsskyldighet och parallella anställningar

I mars 2022 presenterade regeringen förslag på nya regler om utökad informationsskyldighet avseende anställningsvillkor och nya regler som tydliggör arbetstagares rätt till parallella anställningar under vissa förutsättningar. Reglerna bygger på det s.k. arbetsvillkorsdirektivet (EU-direktiv 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor) och föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Det finns redan idag en skyldighet för arbetsgivare att lämna skriftlig information till arbetstagare om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen enligt lag (1982:80) om anställningsskydd. Genom de nya reglerna kommer arbetsgivarens informationsskyldighet att utökas till att omfatta fler uppgifter. Syftet är att främja tydlighet och förutsebarhet i anställningsförhållandet.

Den skriftliga information som arbetsgivare ska lämna utökas och ska, utöver den information som arbetsgivare redan ska lämna enligt nuvarande regler, bland annat innehålla uppgifter om

  • arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats;
  • på vilket sätt lönen ska betalas ut;
  • vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete;
  • minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning;
  • uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren;
  • de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet; samt
  • att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Utöver ovan så förtydligar de nya reglerna vilken information arbetsgivare ska lämna till arbetstagare som ska arbeta utomlands i mer än fyra veckor eller som ska utstationeras enligt lag om utstationering av arbetstagare.

De nya reglerna anger även att om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad, eller om en arbetstagare som är anställd tillsvidare begär en högre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar inom en månad efter begäran. I det skriftliga svaret ska skälen för arbetsgivarens ställningstagande anges.

Förutom att förtydliga arbetsgivarens informationsskyldighet så innebär de nya reglerna även att arbetstagares rätt till parallella anställningar klargörs. Arbetsgivare ska som utgångspunkt inte få förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Det gäller dock inte om den andra anställningen

  • är arbetshindrande;
  • konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada; eller
  • på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

 

Utrymmet att bedriva konkurrerande verksamhet begränsas av den lojalitetsplikt som råder i en anställningsrelation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare får heller inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har en parallell anställning hos en annan arbetsgivare.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter