Nyhet

Kommun inför krav på vaccinationsintyg vid nyanställning inom vård och omsorg

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Växjö kommun har beslutat att införa vaccinationskrav för alla som får nya anställningar inom den kommunala vården och omsorgen.

Frågan om vaccinationskrav och obligatoriska covid-tester är högaktuell nu när samhället succesivt börjar gå tillbaka till det normala och många arbetsplatser öppnar upp för sina anställda att arbeta från kontoret igen. Rättsläget är svårbedömt och frågorna är många, som vi redogjorde för i vårt förra nyhetsbrev. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver på sin hemsida att grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp normalt inte täcker situationen då en arbetsgivare ställer krav på vaccination i samband med nyanställningar. Anledningen är att anställningar anses vara en förmån som en arbetssökande som inte vill vaccinera sig kan välja att avstå från. Samtidigt är det viktigt att som arbetsgivare försäkra sig om att annan lagstiftning inte hindrar kravet på vaccination vid nyanställning, till exempel diskrimineringslagen om den arbetssökande i fråga av till exempel medicinska eller religiösa skäl inte kan vaccinera sig. Även GDPR aktualiseras när det gäller hur uppvisande av vaccinationsintyg får dokumenteras.

Växjö kommun påminner om att vaccinationen mot covid-19 är gratis och att personal rekommenderas att vaccinera sig samt får göra det under arbetstid. Kommunen är inte ensam om att diskutera frågan. Till exempel har Dalarna kommun tillsatt en utredning om möjligheterna att endast anställa vaccinerad personal samt möjligheterna att omplacera redan anställd personal som vägrar vaccinera sig.

Frågan har inte prövats rättsligt än och rättsläget inom området kommer sannolikt utvecklas i stor utsträckning den kommande tiden.

 

 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).