Nyhet

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs

I företag med kollektivavtal med koppling till Svenskt Näringsliv omfattas privatanställda tjänstemän av tjänstepensionsavtalet ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Svenskt Näringsliv och PTK har under sommaren träffat en överenskommelse om att höja pensionsåldern för tjänstemän som omfattas av den premiebestämda tjänstepensionen ITP1 och införa ett tak för intjänande av pensionspremier.

Från den 1 januari 2023 kommer tjänstemän som omfattas av ITP1 tjäna in tjänstepension upp till 66 år. Idag gäller tjänstepensionen upp till 65 år. Förändringen av åldersgränsen förklaras av att allt fler tjänstemän arbetar längre upp i åldrarna och att tjänstepensionen därför behöver anpassas till förändrade behov i arbetslivet. Ingen förändring när det gäller ålderspension sker för den som har ITP2. Dock förlängs rätten till ITP sjukpension till 66 år för den som fortsätter att arbeta och blir långvarigt sjuk, för både ITP 1 och ITP 2.

Vidare införs ett inkomsttak för ITP1, som innebär att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp (en månadslön på 177 500 kronor) inte får pensionsbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. Idag tjänar tjänstemän som omfattas av ITP1 tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek.

Ändringarna gäller för samtliga som omfattas av ITP, även de som omfattats av ITP1 respektive ITP2 innan 1 januari 2023.