Nyhet

Inkomsttak införs i tjänstepensionen och åldersgränserna höjs

25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter

I företag med kollektivavtal med koppling till Svenskt Näringsliv omfattas privatanställda tjänstemän av tjänstepensionsavtalet ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Svenskt Näringsliv och PTK har under sommaren träffat en överenskommelse om att höja pensionsåldern för tjänstemän som omfattas av den premiebestämda tjänstepensionen ITP1 och införa ett tak för intjänande av pensionspremier.

Från den 1 januari 2023 kommer tjänstemän som omfattas av ITP1 tjäna in tjänstepension upp till 66 år. Idag gäller tjänstepensionen upp till 65 år. Förändringen av åldersgränsen förklaras av att allt fler tjänstemän arbetar längre upp i åldrarna och att tjänstepensionen därför behöver anpassas till förändrade behov i arbetslivet. Ingen förändring när det gäller ålderspension sker för den som har ITP2. Dock förlängs rätten till ITP sjukpension till 66 år för den som fortsätter att arbeta och blir långvarigt sjuk, för både ITP 1 och ITP 2.

Vidare införs ett inkomsttak för ITP1, som innebär att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp (en månadslön på 177 500 kronor) inte får pensionsbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. Idag tjänar tjänstemän som omfattas av ITP1 tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek.

Ändringarna gäller för samtliga som omfattas av ITP, även de som omfattats av ITP1 respektive ITP2 innan 1 januari 2023.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter