Nyhet

Höjd pensionsålder

Sedan den 1 januari 2023 har en arbetstagare enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) rätt att kvarstå i anställningen till 69-års ålder, jämfört med tidigare gällande 68 år. Detta medför att en arbetsgivare inte behöver sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare som fyllt 69 år och inte heller behöver uppge någon grund för uppsägningen.

Uppsägningstiden efter att den så kallade LAS-åldern uppnåtts är en månad och arbetstagaren har inte företrädesrätt till återanställning. Arbetsgivaren är däremot skyldig att underrätta arbetstagaren, samt om denne är fackligt organiserad, även varsla den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör, senast två veckor innan uppsägningsbeskedet lämnas. Arbetstagaren och den fackliga organisationen har möjlighet att begära överläggning med arbetsgivaren om uppsägningen.

För en arbetstagare som fyllt 69 år övergår inte en särskild visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning i enlighet med de tidsbegränsande bestämmelserna i 5 a § LAS.

Det finns givetvis ingen skyldighet för en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare som fyllt 69 år, utan om ingen part säger upp anställningen fortlöper den som tidigare. De främsta skillnaderna om anställningen fortlöper är att arbetstagaren i princip saknar anställningsskydd i och med det förenklade uppsägningsförfarandet som blir tillämpligt. Det bör dock noteras särskilt att kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som avviker från ovan i fråga om anställningsskyddet för arbetstagare som fyllt 69 år.

Sedan den 1 januari 2023 är det även möjligt för en arbetstagare att ta ut allmän pension från 63-års ålder, jämfört med tidigare 62 år. Denna ändring berör de som är födda 1961 eller senare. Det finns inget hinder mot att ta ut allmän pension och arbeta samtidigt.

Motiven bakom att höja pensionsåldern var bland annat riksdagens pensionsgrupps uppfattning att arbetslivet behöver förlängas i takt med ökad medellivslängd, samt att pensionerna behöver höjas och tryggas på sikt. Med detta ansågs nödvändigt att förlänga åldersgränsen, och därmed anställningsskyddet, i LAS.