Nyhet

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.

Omställningsstudiestödet är en ny typ av studiestöd som kan sökas av vuxna mitt i arbetslivet. Tanken med stödet är att enskilda ska ges möjlighet att bredda sin kompetens genom studier, och på så sätt stärka sin position på arbetsmarknaden, samtidigt som de får bibehålla ungefär samma inkomst under studietiden som om de hade arbetat. Själva omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av den tidigare lönen, upp till ett maxbelopp, som utges under en begränsad tidsperiod. Därutöver är det möjligt att ta ett omställningsstudielån för att finansiera studierna. Utgångspunkten är att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel också ger rätt till omställningsstudiestöd. Det finns inget krav på att den enskilda måste vidareutbilda sig inom den bransch som hen redan är verksam inom, utan det är möjligt att välja en helt ny inriktning. Utbildningen måste dock bedömas kunna stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Omställnings- och kompetensstödet riktar sig till den som står inför nästa steg i arbetslivet och som arbetar, eller nyligen har gjort det, på en arbetsplats utan kollektivavtal. Stödet kan exempelvis bestå av kartläggningssamtal och studie- samt yrkesvägledning. Därutöver är det möjligt att få hjälp med att skriva ett yttrande i samband med en ansökan om omställningsstudiestöd. Det är den nya offentliga omställningsorganisationen, vilken ska organiseras vid myndigheten Kammarkollegiet, som har fått i uppdrag att ansvara för rådgivningen. I omställningsstödet ingår dessutom ersättning till arbetsgivare som betalar avgifter till registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande stöd till vissa andra enskilda personer.

Tillsammans med övriga reformer som genomförts inom ramen för omställningspaketet, exempelvis ändringarna av lagen (1982:80) om anställningsskydd som det går att läsa mer om här, syftar dessa förändringar till att skapa en mer flexibel, omställningsbar och trygg arbetsmarknad i Sverige. 

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Ovanligt få domar från Arbetsdomstolen under 2022

Under hösten har domar och beslut från Arbetsdomstolens lyst med sin frånvaro, endast ett fåtal domar har refererats sedan sommaren.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter