Nyhet

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.

Omställningsstudiestödet är en ny typ av studiestöd som kan sökas av vuxna mitt i arbetslivet. Tanken med stödet är att enskilda ska ges möjlighet att bredda sin kompetens genom studier, och på så sätt stärka sin position på arbetsmarknaden, samtidigt som de får bibehålla ungefär samma inkomst under studietiden som om de hade arbetat. Själva omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av den tidigare lönen, upp till ett maxbelopp, som utges under en begränsad tidsperiod. Därutöver är det möjligt att ta ett omställningsstudielån för att finansiera studierna. Utgångspunkten är att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel också ger rätt till omställningsstudiestöd. Det finns inget krav på att den enskilda måste vidareutbilda sig inom den bransch som hen redan är verksam inom, utan det är möjligt att välja en helt ny inriktning. Utbildningen måste dock bedömas kunna stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Omställnings- och kompetensstödet riktar sig till den som står inför nästa steg i arbetslivet och som arbetar, eller nyligen har gjort det, på en arbetsplats utan kollektivavtal. Stödet kan exempelvis bestå av kartläggningssamtal och studie- samt yrkesvägledning. Därutöver är det möjligt att få hjälp med att skriva ett yttrande i samband med en ansökan om omställningsstudiestöd. Det är den nya offentliga omställningsorganisationen, vilken ska organiseras vid myndigheten Kammarkollegiet, som har fått i uppdrag att ansvara för rådgivningen. I omställningsstödet ingår dessutom ersättning till arbetsgivare som betalar avgifter till registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande stöd till vissa andra enskilda personer.

Tillsammans med övriga reformer som genomförts inom ramen för omställningspaketet, exempelvis ändringarna av lagen (1982:80) om anställningsskydd som det går att läsa mer om här, syftar dessa förändringar till att skapa en mer flexibel, omställningsbar och trygg arbetsmarknad i Sverige.