Nyhet

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).

Sammanfattningsvis innebär lagen att för det fall att lagen aktualiseras begränsas arbetsrätten till viss del till förmån för totalförsvaret. Detta kan bl.a. innebära förändringar i rätten till ledighet och föräldraledighet och ett införande av förbud mot stridsåtgärder. Utöver detta föreskriver lagen även en vidsträckt behörighet åt regeringen att föreskriva sådana ändringar och tillägg som behövs för att tillgodose totalförsvarets behov, utöver de förändringar som lagen redan föreskriver.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina och i takt med att den allmänna hotbilden ökat under våren aktualiserades även frågan kring aktualiteten av beredskapslagen. Lagen arbetades fram under 1980-talet och har sedan dess inte genomgått en översyn, trots att arbetsrätten sedan dess genomgått stora förändringar. Därför flaggade regeringskansliet under våren att en översyn ska genomföras av denna lag för att bättre anpassas till dagens samhälle och den uppdaterade lagstiftningen på det arbetsrättsliga området.

Vilka ändringar som kan komma att ske vet man ännu inte. Däremot kan det vara viktigt att känna till att ett antal grundläggande arbetsrättsliga lagar och principer kan komma att bortses ifrån för det fall att vi hamnar i ett sådant läge att speciallagar som beredskapslagen börjar att tillämpas.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrättslig reglering avseende frivilliga inom Hemvärnet

Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i vår omvärld och ökat fokus på Sveriges säkerhet och krisberedskap blir det vanligare att arbetstagare, vid sidan av sin ordinarie anställning, frivilligt genomgår militär utbildning eller tjänstgör som hemvärnssoldater.