Nyhet

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).

Sammanfattningsvis innebär lagen att för det fall att lagen aktualiseras begränsas arbetsrätten till viss del till förmån för totalförsvaret. Detta kan bl.a. innebära förändringar i rätten till ledighet och föräldraledighet och ett införande av förbud mot stridsåtgärder. Utöver detta föreskriver lagen även en vidsträckt behörighet åt regeringen att föreskriva sådana ändringar och tillägg som behövs för att tillgodose totalförsvarets behov, utöver de förändringar som lagen redan föreskriver.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina och i takt med att den allmänna hotbilden ökat under våren aktualiserades även frågan kring aktualiteten av beredskapslagen. Lagen arbetades fram under 1980-talet och har sedan dess inte genomgått en översyn, trots att arbetsrätten sedan dess genomgått stora förändringar. Därför flaggade regeringskansliet under våren att en översyn ska genomföras av denna lag för att bättre anpassas till dagens samhälle och den uppdaterade lagstiftningen på det arbetsrättsliga området.

Vilka ändringar som kan komma att ske vet man ännu inte. Däremot kan det vara viktigt att känna till att ett antal grundläggande arbetsrättsliga lagar och principer kan komma att bortses ifrån för det fall att vi hamnar i ett sådant läge att speciallagar som beredskapslagen börjar att tillämpas.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter