Nyhet

Anställda i företagsledande ställning och lagen (1982:80) om anställnings-skydd

29 juni 2023 Fördjupning Arbetsrätt

Huvudregeln är att lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) ska tillämpas på samtliga anställningar i Sverige. Det finns dock uttryckliga undantag i LAS som undantar vissa personer från merparten av bestämmelserna. Ett av dessa undantag tillerkänns arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Men hur vet man egentligen om en person är i företagsledande ställning? Vad är avgörande för bedömningen av om undantaget är tillämpligt? Konsekvenserna av att en arbetstagare inte omfattas av LAS är bland annat att anställningen kan sägas upp utan att hänsyn behöver tas till de lagstadgade uppsägningstiderna och att kraven på sakliga skäl för uppsägning inte gäller. Tillämpningen av undantaget får alltså avgörande betydelse för anställningsvillkoren vilket belyser vikten av att landa rätt i bedömningen. Kriterierna för att avgöra vem som är företagsledande i ett bolag har nyligen berörts i ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2023 nr 24. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de faktorer som Arbetsdomstolen lyfter fram och beröra vad som är viktigt att ha med sig vid bedömningen av om en arbetstagare ska anses omfattas av LAS tillämpningsområde.

Reglering enligt LAS

Enligt 1 § LAS gäller lagen arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Huvudregeln är alltså att LAS ska tillämpas på samtliga anställningar. Vem som är att betrakta som arbetstagare framgår inte uttryckligen av LAS utan är en bedömningsfråga som baseras på en rad kriterier, bland annat ska det vara fråga om en fysisk person som frivilligt åtagit sig att arbeta för någon annan. Vi går dock inte närmare in på arbetstagarbegreppet i den här artikeln. Från huvudregeln att LAS ska tillämpas på samtliga anställningar finns även undantag. Följande arbetstagare är helt undantagna samtliga bestämmelser i LAS:

  • arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, och
  • arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

 

Utöver ovan nämnda undantag är följande arbetstagare undantagna merparten av bestämmelserna i LAS:

  • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
  • arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, och
  • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

 

Att vissa typer av arbetstagare är undantagna från merparten av bestämmelserna har sin bakgrund i att nya bestämmelser i LAS trädde i kraft under 2022. Uppdateringarna innebär i korthet att vissa arbetstagare, trots att deras anställningar i övrigt är undantagna från LAS, numera omfattas av vissa informationskrav och lojalitetsregler. 

AD 2023 nr 24

Hur sker bedömningen huruvida en arbetstagare är i företagsledande eller därmed jämförlig ställning? Detta fick Arbetsdomstolen tillfälle att ta närmare ställning till i AD 2023 nr 24. Rättsfallet handlar om en arbetstagare som under juni 2021 blev uppsagd från sin anställning som lokalvårdare i ett bolag med cirka 45 anställda. Arbetstagaren menade att uppsägningen inte varit sakligt grundad (notera att begreppet saklig grund ersattes med sakliga skäl den 1 oktober 2022) och yrkade därför ogiltigförklaring av uppsägningen samt skadestånd. Arbetsgivaren hävdade i sin tur att arbetstagaren i fråga hade en företagsledande ställning och att bestämmelserna om saklig grund därmed inte skulle tillämpas på anställningen.

Viktigt att ha med sig i läsningen är att arbetstagaren även var styrelsesuppleant och aktieägare i arbetsgivarbolaget med ett aktieinnehav som motsvarade 50 % av samtliga aktier i bolaget. De resterande 50 % av aktierna ägdes av personen som var utsedd som ensam styrelseledamot i bolaget och som vid tidpunkten för uppsägningen även hade befattningen som verkställande direktör.

Arbetsdomstolen lyfte följande rättsliga utgångspunkter som viktiga för bedömningen:

  • Undantaget att en arbetstagare anses ha företagsledande ställning ska tillämpas restriktivt.
  • En förutsättning för att en arbetstagare ska anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning är att arbetstagaren inte bara har företagsledande funktioner utan även att denne är tillförsäkrad löneförmåner och andra anställningsvillkor som en företagsledande person brukar ha.
  • Det är avgörande för bedömningen hur företagsledningen har organiserats och utövats i praktiken.
  • Som huvudregel kan det inte finnas mer än en arbetstagare med företagsledande ställning i ett mindre bolag. Tidigare praxis leder dock till slutsatsen att det finns stöd för att två personer kan omfattas av undantaget även i mindre bolag om de genom sina aktieinnehav har samma inflytande i bolaget eller när de båda delar på de företagsledande arbetsuppgifterna (jfr AD 1979 nr 60 och AD 2013 nr 4).
  • Den omständigheten att en arbetstagare äger aktier i arbetsgivarbolaget innebär inte i sig att personen har företagsledande ställning i bolaget. Avgörande för bedömningen är bland annat vilket inflytande arbetstagaren tillika aktieägaren har över bolaget och i vilken utsträckning personen sysslar med angelägenheter som rör företagsledningsområdet (jfr AD 1983 nr 182 och AD 1996 nr 37).

Arbetsdomstolens slutsats:

Arbetsdomstolen inledde med att konstatera att omfattningen av arbetstagarens aktieinnehav (50 %) med styrka talade för att arbetstagaren haft en företagsledande ställning då arbetstagaren därigenom haft möjlighet till väsentligt inflytande över bolagets styrning. Därefter bedömde Arbetsdomstolen hur företagsledningen i bolaget organiserats och utövats i praktiken. Arbetsdomstolen lyfte bland annat fram att arbetstagaren och den andra hälftenägaren av bolaget haft lika hög lön och i övrigt jämförbara förmåner. Den faktiska skötseln av bolaget var även delad mellan de båda ägarna och Arbetsdomstolen konstaterade att de fortlöpande diskuterade viktigare beslut med varandra. Mot bakgrund av dessa omständigheter landade Arbetsdomstolen i att arbetstagaren skulle anses vara en person i företagsledande ställning och därmed vara undantagen bestämmelserna i LAS. Arbetstagarens yrkande om ogiltigförklaring av uppsägning samt skadestånd avslogs därför.

Avslutande kommentar

Utgångpunkten är att samtliga anställningar i Sverige omfattas av LAS. Det finns dock lagstadgade undantag som motiverar att en arbetstagare undantas från bestämmelserna. Ett av dessa undantag har diskuterats och sammanfattats i denna artikel och kan benämnas företagsledarundantaget. Som tidigare nämndes är inte tanken att undantagen, varken det för företagsledare eller övriga undantag, ska tillämpas i någon vidare omfattning då anställningsskyddet som LAS uppställer därmed skulle riskeras att urholkas. Varje situation är unik och det är därför viktigt att alltid göra en noggrann värdering av samtliga omständigheter vid en bedömning om ett undantag skulle kunna vara tillämpligt.

Om ni som arbetsgivare har frågor eller funderingar kring bedömningen huruvida en anställd ska anses ha en företagsledande ställning enligt LAS, är ni välkomna att kontakta oss på Vinge.